Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 13, 2022

Voorstel programma Leven over Eenmalige toekenning energietoeslag 2022

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de beleidskeuzes éénmalige energietoeslag gemeente Uithoorn 2022, met dien verstande dat de gehanteerde inkomensgrens 120% is.
  2. De raad, vooruitlopend op de vergoeding bij de meicirculaire van het gemeentefonds, te vragen in te stemmen met de toekenning van de energietoeslag op basis van de door het college vastgestelde beleidsregels en deze qua inkomsten en uitgaven (inclusief de uitvoeringskosten) vooralsnog neutraal op te nemen in de begroting voor een bedrag van € 953.200.
  3. De werkelijke financiële consequenties te betrekken bij het opstellen van de 2e turap 2022.
  4. Wethouder De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Organiseren over Verklaringen onder eed of belofte

Het college besluit de bevoegdheid om namens het college van burgemeester en wethouders een verklaring als bedoeld in artikel 2.8, lid 2, onder sub e, van de Wet Basisregistratie personen (Wet Brp), met ingang van 1 april 2022, toe te kennen aan mevrouw J.C. de Bood.

Voorstel programma Wonen & Werken over Update gemeentelijke Opvang Oekraïense Vluchtelingen – 2

Het college besluit:

1. De gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond de opvang van vluchtelingen met bijgevoegd raadsbericht.
2. De in de collegevergadering van 21 maart gekozen lijn te bekrachtigen:
a. Vooralsnog niet meer opvanglocaties te realiseren dan de taakstelling van 56, maar wel de mogelijkheden hiertoe te onderzoeken, om voorbereid te zijn voor een eventuele uitbreiding van de  taakstelling.
b. Te onderzoeken of en hoe, vooruitlopend op de aangekondigde Rijksregeling, vluchtelingen leefgeld te verstrekken en hierbij de ervaringen van de andere DUO+-gemeenten te betrekken.
c. Vooralsnog geen particulieren die in hun huis vluchtelingen opvangen te compenseren, vooruitlopend op een eventuele Rijksregeling.

Voorstel programma Wonen & Werken over Benoeming leden Welstandscommissie 

Het college besluit:

1. In te stemmen met de wijzigingen in de samenstelling van de Welstandscommissie.
2. De raad voor te stellen:
a. De heer ing. J. Hooyschuur per 1 mei 2022 te herbenoemen als lid van de welstandscommissie Uithoorn voor een tweede termijn van drie jaar dan wel tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
b. De heer ir. E. Kuchlein per 1 mei 2022 te ontslaan als lid van de welstandscommissie Uithoorn.
c. De heer ir. D. Peters per 1 mei 2022 te benoemen als lid van de welstandscommissie Uithoorn voor een termijn van drie jaar dan wel tot het moment van inwerkingtreding van
de Omgevingswet, 
3. MOOI Noord-Holland met bijgaande brief op de hoogte te stellen.