Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 12, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Overeenkomst tot contractovername jachthaven

Het college besluit:

1. Uw raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de overeenkomst met E-Harbour Uithoorn B.V en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. voor de ontwikkeling van de jachthaven in de Amstel.
2. Indien uw raad overeenkomstig het onder punt 1 bedoelde voorstel besluit, de voornoemde overeenkomst aan te gaan met als doel nadere afspraken vast te leggen over de inrichting, het aantal lig- en parkeerplaatsen; het beheer van de jacht- en passantenhaven en de in dit kader gemaakte ambtelijke kosten.
3. De financiële gevolgen van het verlenen van medewerking aan het plan en de hiermee gemoeide kosten te verwerken in de actualisering van de grondexploitaties per 1-1-2022. Deze kosten betreffen met name het gereed maken van de parkeergelegenheid bij The Mix overeenkomstig het bestemmingsplan Waterlijn vastgesteld op 26 september 2013.
4. Een budgetaanvraag van € 20.000,- aan uw raad voor te leggen in de 1e turap 2022 zodat op het parkeerterrein naast de Mix 50 parkeerplekken beschikbaar komen voor gecombineerd gebruik door de jachthaven, de Thamerkerk en gebruikers van The Mix. De burgemeester besluit wethouder Hazen te machtigen om de bijgevoegde overeenkomst namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen en daartoe zo nodig nog aanpassingen door te voeren.

Voorstel programma Wonen & Werken over Voortgang voorbereiding onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen

Het college besluit de raad te informeren over voortgang voorbereiding onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen.

Voorstel programma Leven over Toeslagenaffaire en Bijzondere Bijstand

Het college besluit het vermogen van gedupeerden van de toeslagenaffaire, dat is verkregen als compensatie via de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag buiten beschouwing te laten bij de beoordeling van een aanvraag voor Bijzondere Bijstand en de minimaregelingen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Invoeren JA/JA-sticker

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de stand van zaken ten aanzien van het invoeren van de JA/JA-sticker.

Voorstel programma Wonen & Werken over Bestuursopdracht project Opvang Oekraïense vluchtelingen

Het college besluit:

1. In te stemmen met de bestuursopdracht Opvang Oekraïense Vluchtelingen met als doel om:
a. De noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne te coördineren en te stroomlijnen;
b. Het bieden van noodopvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Uithoorn.
2. In te stemmen met de werkwijze om eerst prioriteit te geven aan bestaande commerciële overnachtingsvoorzieningen en leegstaande (tuinders)woningen voor de zeer korte termijn, en voor de iets langere termijn te focussen op het geschikt maken van particuliere leegstaande panden. 
3. In te stemmen met de organisatie zoals beschreven in het collegevoorstel, waarbij het bestuurlijk opdrachtgeverschap belegd wordt bij burgemeester Heiliegers en de uitvoering georganiseerd zal  worden via een integrale projectgroep die naast de reguliere lijnorganisatie zal werken.
4. In te stemmen om ten aanzien van de financiën de te maken kosten als aparte taak in de bestaande programma’s te verwerken, in afwachting van de vergoeding vanuit het Rijk. 

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om een individuele inkomenstoeslag

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.
3. De factuur van Argonaut, wegens het aanvragen van het advies, ad € 600,07 via de Suite te betalen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Bericht aan de Raad inzake aanbestedingsresultaat Coupure + Batterij (project: Rietkraag)

Het college besluit het bericht aan de raad met het onderwerp: ‘Informatie over de coupure en batterij nabij project De Rietkraag’ aan te bieden aan de gemeenteraadsleden.