Publicatielijst besluiten van burgemeester en wethouders volgnummer: week 11, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Bestemmingsplanwijziging Noorddammerweg 68 De Kwakel

Het college besluit de raad te informeren over de wijziging in het bestemmingsplan Noorddammerweg 68 in De Kwakel.

Voorstel programma Organiseren over Kadernota Duo+ 2023

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota Duo+ 2023.

Voorstel programma Leven over Jaarplan Wmo toezicht 2022

Het college besluit:

1. Het jaarplan Wmo toezicht 2022 vast te stellen.
2. Het jaarplan Wmo ter kennisname aan de gemeenteraad en het Participatieplatform Uithoorn te sturen.

Voorstel programma Leven over Definitieve plaatsing kunstwerk fotoboulevard Uithoorn

Het college besluit de raad de informeren over de definitieve plaatsing van het kunstwerk fotoboulevard Uithoorn.

Voorstel programma Leven over Convenanten hulpmiddelen.

Het college besluit:

1. In te stemmen met het aangaan van het convenant meeverhuizen en het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen.
2. De raadsbrief en convenanten ter kennisname te sturen naar de gemeenteraad en het Participatieplatform Uithoorn. De burgemeester besluit wethouder De Robles te machtigen tot ondertekening van het convenant meeverhuizen en het convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen.

Voorstel programma Organiseren over Brief aan Commissie Thamerlint inzake participatie

Het college besluit in te stemmen met de inhoud van de brief.

Voorstel programma Leven over Bestuurlijke reactie thematisch onderzoek PGB toezicht

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het onderzoekrapport “Onderzoek naar de doeltreffendheid, rechtmatigheid en het beheer van het PGB” van de Wmo-toezichthouder GGD Amsterdam.
2. In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het thematisch onderzoek PGB. 

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet intrekken, herzien en terugvorderen van algemene bijstand.

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmaakster van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om een studietoeslag

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Aan bezwaarmaker voor de maand maart 2022 een studietoeslag toe te kennen van € 103,50 en over te maken op rekeningnummer XXX t.n.v. XXX.
3. Bezwaarmaker er op te wijzen, dat per 1 april 2022 een aanvraag om een studietoeslag ingediend kan worden op grond van de per die datum geldende (en gewijzigde) regels.
4. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beheerplan watergangen Uithoorn 2022-2026

Het college besluit:

1. Het beheerplan oppervlaktewater Uithoorn 2022-2026 vast te stellen.
2. Het onder 1 genoemde beheerplan ter informatie aan de raad te sturen door middel van bijgevoegd raadsbericht.
3. De uren voor de uitvoering van het beheerplan 2023-2027 op te nemen in de jaarlijkse werkplannen van de bij de uitvoering betrokken teams.
4. Het onder 1 genoemde beheerplan 2022-2026 in 2026 te actualiseren.

Voorstel programma Organiseren over Ambtelijk overdrachtsdocument 2022

Het college besluit het ambtelijk overdrachtsdocument 2022 via de burgemeester aan te bieden aan de fractievoorzitters van de Uithoornse gemeenteraad.