Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders volgnummer: week 5, 2022

Voorstel programma Organiseren over Aanpassing bekrachtigingszinnen ambtseed

Het college besluit de aangepaste ambtseed voor nieuwe medewerkers van de gemeente Uithoorn vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Actualisatie Register geheimhoudingen 2021

Het college besluit:

1. Op basis van de adviezen over de actualisatie van het Register Geheimhoudingen de geheimhouding op te heffen van:

a. De bijlagen (excl. bijlage 4) van Ontwikkeling Iepenlaan met zaaknummer BI11.0043.
b. De toelichting over Koop en verhuur Dorpsstraat 20 met zaaknummer BI11.0219.
c. De toelichting en bijlagen van Verkoop grond Sportlaan met zaaknummer BI12.0054.
d. De toelichting en bijlagen van Vaststellen intentieovereenkomst Waterlijn met zaaknummer BI12.0058.
e. Het besluit, de toelichting en bijlage van Koopovereenkomst Iepenlaan met zaaknummer BI12.0117.
f. Het besluit, de toelichting en bijlage van Overeenkomst verplaatsing Vedette Jachtbouw met zaaknummer BI12.0121.
g. De toelichting en bijlagen van Ontwikkeling cultuurcluster met zaaknummer BI12.0412.
h. De bijlagen van Ontwikkeling cultuurcluster met zaaknummer BI12.0459.
i. De toelichting en bijlagen van Verwerving percelen aan de Wilhelminakade 69, 71 en 75 met zaaknummer BI13.0275 .
j. De bijlagen van Toepassen hardheidsclausule artikel 29 Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 201 met zaaknummer BI13.0369.
k. Het collegevoorstel en de bijlagen van Europarei: Anterieure grondexploitatieovereenkomst met zaaknummer BI13.0563.
l. De bijlage van Rechtmatigheid van ingediende aanvragen leerlingenvervoer 2013/2014 met zaaknummer BI14.0069.
m. Het collegevoorstel en de bijlagen van Initiatief belegger Ontwikkeling Amstelplein met zaaknummer BI14.0140.
n. De Bijlagen van Gunning begeleiding en kortdurend verblijf in het kader van Wmo 2015 met zaaknummer BI14.0354.
o. Alle documenten van Allonge realisatieovereenkomst Waterlijn met zaaknummer BI15.0033.
p. Alle documenten van Uitgangspunten en voorwaarden ontwikkeling Amstelplein met zaaknummer BI15.0046.
q. De bijlage van Rechtmatigheid aanvragen leerlingenvervoer 2013/2014 met zaaknummer BI15.0267.
r. De bijlage van Rechtmatigheid van ingediende aanvragen leerlingenvervoer 2014/2015 met zaaknummer BI15.0468.
s. De bijlage van Overeenkomst Iepenlaan met zaaknummer 2016-062629.
t. De beslispunten, toelichting en informatie in besloten bijeenkomst van Ontwikkeling Amstelplein met zaaknummer 2017-008903.
u. De bijlage van Rechtmatigheid van ingediende aanvragen leerlingenvervoer 2015/2016 met zaaknummer 2017-012644.
v. De beslispunten, toelichting en informatie in besloten bijeenkomst van Verlenging geheimhouding plannen Amstelplein met zaaknummer 2017-008903.
w. De toelichting en bijlagen van Communicatietraject Amstelplein met zaaknummer 2017-022000.
x. De informatie over de te volgen strategie van Geheimhouding strategie naar aanleiding van wijzigingsbesluit Schiphol met zaaknummer 2017-064241.
y. De bijlage projectopdracht en projectplan van Deelproject nieuwbouw gymzaal Thamerdal met zaaknummer 2018-004330.
z. De toelichting en bijlage van Brief over het Luchthavenindelingsbesluit aan commissaris van de Koning met zaaknummer 2017-029409.
aa. Het collegevoorstel, de toelichting en bijlagen van Afspraken bestuurlijk overleg Rietkraag met zaaknummer 2018-020991.
bb. De bijlage projectopdracht en projectplan van MFA Thamerdal projectopdracht en plan met zaaknummer 2018-004330.
cc. Het collegevoorstel en de bijlagen van Inkoop individuele begeleiding, dagbesteding inclusief vervoer en logeeropvang met zaaknummer 2018-004944.
dd. De bijlage van Koopovereenkomst bouwlocatie Poelweg Iepenlaan met zaaknummer 2017-039044.
ee. De bijlage ‘memo Hemwood advocaten’ van Tijdelijke omgevingsvergunning Aldi supermarkt Sportlaan 17 te Uithoorn met zaaknummer 2019-014743.
ff. De toelichting en bijlagen van Afzien van 3e supermarkt in het centrum met zaaknummer 2019-038751.
gg. Het collegevoorstel van Aanvullende overeenkomst Timpaan t.b.v. Kleine Weelde veld C met zaaknummer 2019-084760.
hh. Het collegevoorstel en de bijlagen van Vaststelling definitief ontwerp infrastructuur Dorpscentrum Uithoorn met zaaknummer 2020-092980.

2. De raad voor te stellen geheimhouding op te heffen van:

a. Het memo van Memo herstructurering Dorpscentrum met zaaknummer BI06.0105.
b. De bijlage bij aanbiedingsbrief en exploitatieovereenkomst van Ontwikkeling Park Krayenhoff met zaaknummer BI09.0037.
c. Bijlagen 2, 3 en 4 "Masterplan Dorpscentrum Uithoorn" van Masterplan Dorpscentrum met zaaknummer BI09.0537.
d. De realisatieovereenkomst en bijlagen 1 en 2 van Ontwikkeling Iepenlaan met zaaknummer BI11.0106.
e. Bijlage 1 van Tussentijdse actualisatie bouwgrondexploitatie per 1-7-2012 met zaaknummer BI12.0346.
f. Bijlagen 1 en 3 van Gronduitgifte overeenkomst woningbouwlocatie Europarei 3 met zaaknummer BI16.0146.
g. De presentatie d.d. 4 september 2017 van Raadsbericht planvorming dorpscentrum Amstelplein met zaaknummer 2017-046136.

3. De complete lijst Register geheimhoudingen ter inzage bij de griffie te leggen.

Voorstel programma Leven over Beantwoording schriftelijke vragen PvdA Amstelmonde lijn 5

Het college besluit:

1. De bijgevoegde beantwoording toe te zenden aan de PvdA.
2. Wethouder De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Zelfevaluatie Basisregistratie personen en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2021

Het college besluit de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 4.3 van de Wet basisregistratie personen (de zelfevaluatie BRP) vast te stellen. De burgemeester besluit de uitkomsten van het onderzoek als bedoeld in artikel 94 van de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 (de zelfevaluatie PNIK) vast te stellen.

Voorstel programma Leven over Verlenging camera’s busstation

De burgemeester besluit de raad te informeren over de verlenging van de plaatsing veiligheidscamera's op het busstation.

Voorstel programma Organiseren over Stichting RIJK: kadernota 2023, nota weerstandsvermogen en risicobeheersing, nota bandbreedte weerstandsvermogen

Het college besluit: om tijdens de vergadering van algemeen bestuur van stichting RIJK op 31 januari 2022:

1. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de kadernota 2023 stichting RIJK.
2. Ten aanzien van de nota weerstandsvermogen en risicobeheersing als zienswijze mee te geven dat het onderdeel risicomanagement, te weten de te treffen maatregelen om risico’s te minimaliseren, verder uitgewerkt moet worden opdat actief risicomanagement wordt gevoerd.
3. Ten aanzien van de nota bandbreedte weerstandsvermogen geen zienswijze in te dienen.
4. Bovengenoemde besluitpunten via zijn vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, i.c. de gemeentesecretaris, kenbaar te maken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 31 januari 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Transformatie winkelcentrum Amstelplein

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de aanvullende informatie op verzoek van de raad tijdens de commissie Wonen en Werken op 20 januari 2022.
2. Het raadsbericht met deze informatie door te sturen naar de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Jachthaven Uithoorn

Het college besluit het raadsbericht met een toelichting op het aangepaste plan voor de jachthaven Uithoorn door te geleiden naar de raad.

Voorstel programma Leven over Convenant Hoofdzaak Werk

De burgemeester besluit wethouder J. de Robles te machtigen om het convenant Hoofdzaak Werk te ondertekenen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) afwijzen van de aanvraag om toekenning van algemene bijstand en bedrijfskapitaal

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.