Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 7, 2022

Voorstel programma Organiseren over Verzoek Noord-Hollands Archief voor gezamenlijk onderzoek naar Joods vastgoed tijdens en na de Tweede Wereldoorlog.

Het college besluit het Noord-Hollands Archief opdracht te geven om onderzoek te laten uitvoeren naar de handelwijze van de gemeente inzake Joods vastgoed tijdens de Tweede Wereldoorlog en naar het eventueel rechtsherstel na die tijd waarbij onderstaande vragen worden beantwoord:

  1. In hoeverre heeft de gemeente Uithoorn tijdens de Duitse bezetting onroerend goed aangekocht dat in eigendom was van Joodse inwoners.
  2. Heeft de gemeente Uithoorn na afloop van de tweede Wereldoorlog naheffingen voor erfpacht en/of straatbelasting gevorderd van Joodse eigenaren van onroerend goed dan wel van hun erfgenamen over de oorlogsperiode.
  3. Heeft er na de oorlogsperiode rechtsherstel plaatsgevonden over deze (eventuele) gemeentelijke aankopen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Van toepassing verklaren gedragscode soortbescherming gemeenten.

Het college besluit de gedragscode soortbescherming gemeenten van de Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland van toepassing te verklaren binnen de grenzen van de gemeente Uithoorn om te voldoen aan de Wet natuurbescherming.

Voorstel programma Organiseren over Beslissing op bezwaarschrift inzake het besluit afwijzing Kennisgeving Incidentele festiviteit d.d. 31 augustus 2021.

Het college besluit:

  1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Het bestreden besluit van 31 augustus 2021 in stand te laten.
  3. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.