Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 47, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Samenwerkingsovereenkomst Schansgebied

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de samenwerkingsovereenkomst inzake de herontwikkeling van de gronden van de parochie Emmaüs in het Schansgebied, mits na publicatie blijkt dat er verder geen gegadigden zijn.
 2. Indien de raad overeenkomstig het onder punt 4 bedoelde voorstel besluit, de voornoemde samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.
 3. Een investeringsbudget van € 100.000 op te nemen in de begroting 2023 ten behoeve van de aankoop van gronden voor de aanleg van het Schanspark en de vanaf 2026 reeds opgenomen stelpost voor de structurele kapitaallasten van de aanleg van het Schanspark te verhogen met € 6.800.
 4. De financiële gevolgen van de samenwerkingsovereenkomst, op te nemen in het raadsvoorstel van de in 2023 vast te stellen grondexploitatie van de 5 grondgebonden woningen in het Schansgebied en deze in de begroting te verwerken via dat raadsbesluit.
 5. Wethouder Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsvoorstel/collegevoorstel en in de SOK en deze voor verzending aan de gemeenteraad ter bespreking aan het college voor te leggen.

De burgemeester besluit wethouder J.P.G. Hazen op grond van artikel 171 Gemeentewet te machtigen om de samenwerkingsovereenkomst inzake de herontwikkeling van de gronden van de parochie Emmaüs in het Schansgebied te ondertekenen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Anterieure overeenkomst supermarkt de Kwakel

 • Het college besluit de raad te informeren over een aanpassing aan de anterieure overeenkomst voor de supermarkt in De Kwakel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

 • Het college besluit de raad de informeren over de te ontvangen uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht stand van zaken Vuurlijn 78

 • Het college besluit de raad de informeren over de stand van zaken inzake Vuurlijn 78.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht schriftelijke vragen CDA d.d. 

 • Het college besluit de schriftelijke vragen van het CDA te beantwoorden via een raadsbericht aan de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Legmeerbos

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief.
 2. De Raad te informeren middels bijgevoegd raadsbericht.    2022-111299

Voorstel programma Wonen & Werken over Gedenkboom algemene begraafplaats Uithoorn

 • Het college besluit het raadsbericht betreffende de gedenkboom op de algemene begraafplaats Uithoorn aan de raad te sturen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen CDA Vuurlijn 78

 • Het college besluit de schriftelijke vragen van het CDA te beantwoorden via een raadsbericht aan de raad.

Voorstel programma Organiseren over Aanvullende schriftelijke vragen VVD inzake rechtmatigheidsverantwoording

 • Het college besluit de schriftelijke vragen te beantwoorden via een bericht aan de raad.