Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 46, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorontwerp bestemmingsplan Legmeerbos

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn.
 2. Het voorontwerp bestemmingsplan Legmeerbos, Uithoorn vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.
 3. Wethouder Hoekstra te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren.    2022-111299

Voorstel programma Wonen & Werken over Plan van aanpak vormgeven parkeerbeleid Uithoorn

Het college besluit de raad te informeren over het plan van aanpak voor het (opstellen van het) parkeerbeleid via een presentatie.

Voorstel programma Wonen & Werken over Uitvoeringsprogramma 2022 - 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040

Het college besluit: 

 1. Het Uitvoeringsprogramma 2022 – 2025 Mobiliteitsvisie Uithoorn 2040 vaststellen.
 2. De raad te informeren met een presentatie tijdens de raadscommissie Wonen en Werken van 7 december 2022.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ondertekening Energiebesparingsakkoord  Noord-Hollandse Bedrijven 2022-2025

Het college besluit: 

 1. In te stemmen met de ondertekening van het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025.
 2. Wethouder Hoekstra te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het collegevoorstel.

De burgemeester besluit wethouder F. Hoekstra te machtigen het Energiebesparings-akkoord te ondertekenen.    

Voorstel programma Organiseren over Belastingverordeningen 2023

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

 • Algemene rechtenverordening 2023
 • Verordening rioolheffing 2023
 • Verordening onroerende zaakbelastingen 2023
 • Verordening afvalstoffenheffing 2023
 • Verordening forensenbelasting 2023
 • Verordening grafrechten 2023
 • Verordening marktgelden 2023
 • Verordening liggelden 2023
 • Verordening precariobelasting 2023
 • Verordening rioolaansluitrecht 2023
 • Verordening toeristenbelasting 2023    

Voorstel programma Leven over Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Auro

Het college besluit: 

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met de benoeming per 1 augustus 2022 van de heer E.A. Booms tot lid van de Raad van Toezicht van Stichting AURO.
 2. Op grond van artikel 55 lid 1 en artikel 25 lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid geheimhouding op te leggen met betrekking tot het curriculum vitae van de heer E.A Booms voor onbepaalde periode.
 3. De raad voor te stellen de verplichting tot geheimhouding op basis van artikel 25 lid 2 en lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 5.1 lid 2 sub e van de Wet open overheid te bekrachtigen en de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode van onbepaalde tijd.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht implementatie Omgevingswet november 2022

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de consequenties daarvan met bijgevoegd raadsbericht.    

Voorstel programma Leven over Alcoholverbodsgebieden

Het college besluit:

 1. Op grond van artikel 2:48 van de Algemene Plaatselijke Verordening Uithoorn 2020 een alcoholverbod aan te wijzen voor de volgende gebieden:
  - Centrum/Oude dorp;
  - Skatebaan in de Meerwijk,
  - Stiltemonument,
  - Winkelcentrum Zijdelwaard,
  - Park de Groen Rode Scheg,
  - Busstation.
 2. De aanwijzingsbesluiten op grond van artikel 2:48 APV van 4 november 2013 en 15 december 2020 in te trekken.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Woningbouwontwikkelingen Boterdijk – Vuurlijn

Het college besluit: 

 1. De principeverzoeken voor medewerking aan een drietal woningbouwontwikkelingen tussen het gebied Boterdijk - Vuurlijn af te wijzen.
 2. De gemeenteraad te informeren met bijgevoegd raadsbericht over de ingekomen aanvragen over woningbouwontwikkeling tussen het gebied Boterdijk en Vuurlijn en welke lijn het college hierbij aanhoudt.    

Verzoek garantstelling U.H.C. Qui Vive

Het college besluit de door Qui Vive gevraagde garantstelling niet te verlenen. 

Voorstel programma Wonen & Werken over ROM InWest: collegebesluit inzake AvA november 2022

Het college besluit de wethouder economische zaken een positief stemadvies mee te geven voor de volgende beslispunten voor de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 november (op grond van de volmacht door burgemeester Heiliegers verleend bij besluit van 11 juli 2021):

 1. In te stemmen met de benoeming van BDO als controlerend accountant van ROM InWest en InWest Regio voor een periode van 2 jaar.
 2. In te stemmen met het verlenen van uitstel voor het opstellen van de jaarrekeningen van ROM InWest en InWest Regio voor de boekjaren eindigend op 31 december 2022 met maximaal 5 maanden.
 3. In te stemmen met de voordracht tot benoeming van mevrouw Keijl als voorzitter van de Investeringscommissie van het InWest MKB-fonds per 1 november 2022, of zoveel eerder indien mogelijk.
 4. In te stemmen met de statutenwijzigingen van InWest MKB-fonds, InWest Regio en InWest Transitiefonds conform de in het memo omschreven wijzigingen.
 5. In te stemmen met de uitgifte van aandelen InWest Regio BV ingevolge artikel 7 van de statuten aan de gemeenten Waterland en onder voorbehoud de gemeentes Zaanstad en Haarlemmermeer.
 6. Verlenen van een volmacht aan het bestuur van ROM InWest BV om namens de partijen betrokken bij de bestuursovereenkomst InWest Regio BV de toetredingsovereenkomst aan te gaan met de gemeenten Waterland, Zaanstad en Haarlemmermeer.
 7. In te stemmen met het voorgestelde beloningsbeleid van ROM InWest.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Rectificatie Evaluatie GFT-inzameling

Het college besluit de raad te informeren door toezending van een raadsbericht met een rectificatie op de Evaluatie GFT-inzameling Uithoorn.

Voorstel programma Wonen & Werken over Deelname stichting Steenbreek

Het college besluit de raad te informeren over deelname aan stichting Steenbreek.

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit ongegrond inzake bezwaar geluidsscherm Vuurlijn 78

Het college besluit: 

 1. Het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 8 februari 2022 in stand te laten onder aanvulling van een verbeterde motivering.
 3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen.
 4. De gemachtigde van de bezwaarmakers en de vergunninghouder schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om een individuele inkomenstoeslag

Het college besluit: 

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.    

Voorstel programma Leven over Aanpassing diverse verordeningen behorende bij armoedebeleid

Het college besluit: 

 1. De reactie op het advies van het Participatieplatform Sociaal Domein vast te stellen en hen hierover te informeren via bijgevoegde brief.
 2. De raad voor te stellen om de verordeningen: Individuele Inkomenstoeslag Uithoorn 2023, Declaratiefonds kindpakket Uithoorn 2023 en Declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen Uithoorn 2023 vast te stellen.
 3. De beleidsregels Individuele Inkomenstoeslag Uithoorn 2023 vast te stellen.