Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 45, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Vereniging van eigenaren De Scheg

Het college besluit de algemene ledenraad van de VvE De Scheg voor te stellen de heer Rob Hijman, werkzaam op de afdeling Wonen en Werken, te benoemen tot penningmeester. Hiermee wordt Rob Hijman door de gemeente gemachtigd om dit werk te doen.

Voorstel programma Leven over Aanpak jeugdoverlast Zijdelwaardplein

Het college besluit het bijgevoegde raadsbericht te verzenden aan de raad.

Voorstel programma Wonen & Werken over Samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie

Het college besluit In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Impulsregeling Klimaatadaptatie Werkregio Amstel, Gooi en Vecht.

De burgemeester besluit wethouder F. Hoekstra te machtigen  om de samenwerkings-overeenkomst te ondertekenen, alsmede de bijbehorende subsidieaanvragen.

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar aanvraag omgevingsvergunning By the River B.V. - Amsteldijk-Noord 35 (Cindu)

Het college besluit: 

  1. Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te nemen.
  2. Het bezwaar van By the River B.V., conform dit advies, ongegrond te verklaren.
  3. Het verzoek tot toekenning van een dwangsom en vergoeding van proceskosten af te wijzen.
  4. By the River B.V. middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van de afhandeling van het bezwaarschrift.