Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 44, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorontwerp bestemmingsplan Schansgebied

Het college besluit het voorontwerp bestemmingsplan Schansgebied vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.

Voorstel programma Leven over Parentshouse Uithoorn

Het college besluit:

 1. Haar woning aan de Thamerweg 64 te Uithoorn te verhuren aan de Regenboog Groep ten behoeve van een parentshouse voor economisch daklozen.
 2. De raad hierover te informeren met bijgevoegd raadsbericht.    

Voorstel programma Leven over Beleidsregels Wet inburgering gemeente Uithoorn 2022

Het college besluit:

 1. De beleidsregels Wet inburgering gemeente Uithoorn 2022 vast te stellen.
 2. De raad voor te stellen de verordening Wet inburgering Gemeente Uithoorn 2007 in te trekken.
 3. Wethouder De Robles te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in college- en raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Verkeersbesluiten Verkeersplan Dorpscentrum

Het college besluit:

1.    De zeven verkeersbesluiten voor het Verkeersplan Dorpscentrum Uithoorn vast te stellen en te publiceren met als belangrijkste onderdelen:
a.    het instellen van de geslotenverklaring voor bussen, vracht- en landbouwvoertuigen vanaf de Prinses Irenebrug tot de rotonde op de kruising Laan van Meerwijk, Koningin Maximalaan en Thamerlaan;
b.    een 30 km/u regime in te stellen op de Laan van Meerwijk, Koningin Maximalaan, Thamerlaan, Prinses Irenelaan, Zijdelveld en aansluitende wegen;
c.    een rotonde te realiseren ter hoogte van het kruispunt Laan van Meerwijk, Koningin Maximalaan en Thamerlaan;
d.    een rotonde te realiseren bij het kruispunt Koningin Maximalaan en de Admiraal van Ghentlaan;
e.    het instellen van de geslotenverklaring voor landbouwvoertuigen in het centrum van De Kwakel om sluipverkeer te weren.
2.    De raad informeren met een raadsbericht.   

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om bijzondere bijstand

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Verkoop grond aan Koningin Máximalaan aan Liander N.V.

Het college besluit grond te verkopen aan Liander N.V. in verband met de plaatsing van een transformatorstation aan de Koningin Máximalaan ter hoogte van de Noorddammerweg.

Voorstel programma Wonen & Werken over Verkeerssituatie (voor fietsers) Dorpscentrum en Laan van Meerwijk

Het college besluit de vragen met een raadsbericht te beantwoorden.

Voorstel programma Organiseren over Stand van zaken participatie

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken met betrekking tot participatie met bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over voortgang RES en de RES-monitor

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de eerste monitor RES.
 2. De raad door middel van het raadsbericht en de RES monitor te informeren.    

Voorstel programma Leven over Voortgang voorbereiding onderwijshuisvesting KC De Vuurvogel

Het college besluit de raad te informeren over voortgang en voorbereiding onderwijshuisvesting KC De Vuurvogel.

Voorstel programma Organiseren over Kapitaalversterking Stedin

Het college besluit:

 1. Op dit moment niet in te tekenen voor extra aandelen Stedin.
 2. De raad te informeren over de achtergronden met bijgaand raadsbericht.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Handelingsperspectief asiel- en migratieketen

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de thema's die aan de orde zijn geweest bij de bespreking van het raadsvoorstel handelingsperspectief crisis asiel en migratieketen met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Definitieve Meerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam 2021 – 2024

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Meerjarenbegroting 2021-2024 van de Metropoolregio Amsterdam.
 2. De instemming uit punt 1 via de vertegenwoordiger van de gemeente Uithoorn aan de Algemene Vergadering, i.c. de burgemeester, kenbaar te maken tijdens de Algemene Vergadering van de Metropoolregio Amsterdam op 18 november 2022.
 3. De kosten van de indexatie van de deelnemersbijdrage tot en met 2024 te betrekken bij p & c cyclus.
 4. De raad middels een raadsbericht te informeren.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Omgevingsdienst NZKG financiële 8-maands analyse

Het college besluit in te stemmen met de 4 voorgestelde maatregelen van de OD NZKG om het te verwachten omzetverlies zoveel mogelijk te beperken.

Voorstel programma Wonen & Werken over Afsluiten doorsteek Aan de Kant – Zijdelweg

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over het afsluiten van de doorsteek van Aan de Kant naar de Zijdelweg.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording 2 aanvullende vragen 2e Turap

Het college besluit akkoord te gaan met het raadsbericht beantwoording 2 aanvullende vragen 2e Turap.

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V - Thermometer Q3- 2022

Het college besluit:

1.    Kennis te nemen van de Thermometer per 30 september 2022 van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. en deze middels bijgaand Bericht aan de raad ter kennis te brengen van de raad.
2.    Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.
3.    De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:
a.    De verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 01 november 2022 over de Thermometer Q3-2022, op basis van Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
b.    De termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 01 november 2022 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Organiseren over AVA 3 november 2022 Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV.

Het college besluit:

1.    Gelezen de annotaties bij de diverse agendapunten van de op 03 november 2022 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders GPAG een gelijkluidend stemadvies mee te geven aan de aandeelhouder.
2.    Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.