Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 43, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Evaluatie GFT-inzameling Uithoorn

Het college besluit:

  1. De raad te informeren door toezending van de Evaluatie GFT-inzameling Uithoorn met een raadsbericht.
  2. Wethouder Hoekstra te mandateren om tekstuele wijzigingen in het raadsbericht door te voeren.

Voorstel programma Leven over Ontwikkelvisie kansrijk, gezond en veilig opgroeien in Uithoorn

Het college besluit uitvoering te geven aan de Ontwikkelvisie kansrijk, gezond en veilig opgroeien in Uithoorn en de raad hierover te informeren.

Voorstel programma Leven over Uitbreiden doelgroep energietoeslag 2022

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen de doelgroep voor de éénmalige energietoeslag 2022 te verruimen naar 130% van het Wettelijk Sociaal Minimum.
  2. De raad te vragen om in haar vergadering van 3 november 2022 in te stemmen met de toekenning van de energietoeslag, op basis van de door het college vastgestelde beleidsregels en de financiële effecten van dit voorstel (ter hoogte van € 403.000) te dekken uit de budgetegalisatiereserve/
  3. Het presidium te verzoeken voorgestelde aanpassingen betreffende norm en budget mee te nemen in de commissievergadering van 26 oktober aanstaande/
  4. De werkelijke financiële consequenties te betrekken bij de jaarafsluiting/
  5. De aangepaste beleidsregels éénmalige energietoeslag gemeente Uithoorn 2022 vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Raadsbericht septembercirculaire 2022

Het college besluit de raad te informeren over de septembercirculaire 2022 middels het bijgevoegde raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Beantwoording raadsvragen energietoeslag en inkomensgrens DUS! 

Het college besluit de raad antwoord te geven op de gestelde vragen van DUS! over energietoeslag en inkomensgrens, middels bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording raadsvragen 2e Turap 2022 en Programmabegroting 2023

Het college besluit de raadsvragen conform bijgevoegd overzicht te beantwoorden.