Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 42, 2022

Voorstel programma Organiseren over Lijst van Moties en toezeggingen 24-11-2022

Het college besluit aan de raad voor te stellen om de lijst met moties en toezeggingen vast te stellen.    

Voorstel programma Leven over Herinvestering Buurtnest na brand

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen te herinvesteren in nieuwbouw ter vervanging van het afgebrande Buurtnest ( huisnummer 55 en 57) en daarbij een hoge duurzaamheids-ambitie na te streven.
 2. De verzekering voor 31 december 2022 schriftelijk te informeren over het besluit van de raad.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Anterieure overeenkomst supermarkt de Kwakel

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen geen wensen en bedenkingen te uiten tegen de anterieure grondexploitatieovereenkomst inzake de herontwikkeling van Kerklaan 22-24-26 tot supermarkt met erboven 10 woningen.
 2. Indien de raad overeenkomstig het onder punt 1 bedoelde voorstel besluit, de voornoemde anterieure overeenkomst aan te gaan mits door de initiatiefnemer en de ontwikkelaar de beschikkingsmacht over de gronden is aangetoond.
 3. De financiële gevolgen van het verlenen van medewerking aan het plan en de hiermee gemoeide grondverkoop te laten verwerken in de begroting van 2022 en 2023.
 4. Wethouder Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren.

De burgemeester besluit wethouder J.P.G. Hazen te machtigen om de anterieure grondexploitatieovereenkomst inzake de herontwikkeling van Kerklaan 22-24-26 in De Kwakel, namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen en daartoe zo nodig nog aanpassingen te verrichten.    

Voorstel programma Organiseren over Tweede voortgangsrapportage inclusief tweede begrotingswijziging 2022 Duo+

Het college besluit de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2022 Duo+.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Stand van zaken verkeersplan

Het college besluit de raad met een raadsbericht te informeren over de stand van zaken met betrekking tot het Verkeersplan Centrum Uithoorn.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ondertekening brief inzake energiecrisis aan minister Jetten

Het college besluit in te stemmen met de inhoud en verzending van bijgevoegde conceptbrief inzake de energiecrisis aan Minister drs. R.A.A. Jetten.

De burgemeester besluit de wethouder Economische Zaken, de heer Hazen, individueel te machtigen tot het ondertekenen van de brief als omschreven onder besluitpunt nr. 1. hierboven.    

Voorstel programma Organiseren over Jaaroverzicht klachten 2021 en jaarverslag 2021 bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn

Het college besluit:
1.    Opdracht geven aan de gemeentesecretaris om de constateringen en aanbevelingen uit het jaaroverzicht klachten 2021 en het jaarverslag 2021 van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn op te pakken.
2.    De gemeenteraad te informeren via een raadsbericht.    
Voorstel programma Leven over Handelingsperspectief crisis doorstroming asiel- en migratieketen.

Het college besluit:

 1. Het Buurtnest beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers tot en met 1 juni 2024 onder de voorwaarden dat:
  a.    Het gaat om gedeeltelijk gebruik van ’t Buurtnest.
  b.    Gebruik van het gehele pand is mogelijk als de gemeente een alternatieve huisvesting heeft op dezelfde locatie voor in ieder geval Videt en PerMens.
  c.    De opvang een omvang heeft van maximaal 30 asielzoekers.
  d.    De opvanglocatie geschikt wordt gemaakt voor de opvang van gezinnen.
 2. De gemeenteraad te vragen in te stemmen met het onder 1. genoemde handelingsperspectief;
 3. De gemeenteraad te berichten over het komende proces middels bijgevoegd raadsbericht.

De burgemeester besluit wethouder De Robles te mandateren om de bewonersbrieven te ondertekenen.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Concept-herstelbesluit Drechtdijk 125

Het college besluit:
In te stemmen met het concept-herstelbesluit inzake het op 23 december 2021 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Drechtdijk 125 in De Kwakel met kenmerk NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-VG01.
Het concept-herstelbesluit inzake bedoeld bestemmingsplan voor te leggen aan de raad ter besluitvorming.