Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 41, 2022

Voorstel programma Organiseren over Mandaatbesluit beslissing op bezwaar Uithoorn

Het college besluit:

  1. Artikel 5 lid 2 van de Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Duo+, geldend vanaf 24 april 2020 te laten vervallen.
  2. De bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften, gericht aan de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, op te dragen aan de directeur Duo+, waarbij het mandaat wordt uitgeoefend door het afdelingshoofd, tenzij de in dit voorstel genoemde uitzonderingen van toepassing zijn.

Voorstel programma Wonen & Werken over Brand bij bouwplaats Uithoornlijn

Het college besluit de schriftelijke vragen met een bericht aan de raad te beantwoorden.