Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 40, 2022

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, gericht tegen het ingevolge de Beleidsregels vergoeding kosten kinderopvang op sociaal medische indicatie (SMI) afwijzen van de aanvraag om een voorlopige tegemoetkoming 

Het college besluit:

  1. Het bezwaarschrift van 13 november 2019, ontvangen 29 november 2019, gegrond te verklaren, het primaire besluit van 17 oktober 2019 in te trekken en in de plaats daarvan een nieuw besluit te nemen.
  2. Gelet op de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam en het ingewonnen advies van Factum aan bezwaarmakers, op grond van de Beleidsregels SMI, een tegemoetkoming kinderopvang SMI toe te kennen voor de periode 1 oktober 2019 tot 1 januari 2023.
  3. Aan bezwaarmakers, voor de genoemde periode, een bedrag van € 4.671,24 na te betalen.
  4. Aan het team Wmo opdracht te geven om te onderzoeken welke reguliere voorziening vanuit de Wmo aan bezwaarmakers toegekend kan worden, conform het advies van Factum.
  5. Bezwaarmaker en gemachtigde van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontwerp bestemmingplan Dwarsweg 15, De Kwakel

Het college besluit het ontwerp bestemmingsplan Dwarsweg 15 De Kwakel ter inzage te leggen gedurende 6 weken.

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d

Het college besluit:

  1. Het voorontwerpbestemmingsplan Zijdelveld 66d vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.
  2. In verband met het verhalen van de kosten voor de planologische procedure en het afdekken van eventuele planschade met verzoeker een anterieure overeenkomst te sluiten.