Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 3, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Verzoek tegemoetkoming in planschade

Het college besluit:

  1. Het verzoek om tegemoetkoming in planschade af te wijzen.
  2. Het drempelbedrag van € 300 niet terug te betalen aan aanvrager.
  3. Aanvrager en Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. van uw besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststellen definitieve locatieplannen inzamelvoorzieningen GFT gestapelde bouw

Het college besluit de locatieplannen van inzamelvoorzieningen voor de inzameling van GFT bij de gestapelde bouw definitief vast te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht ten aanzien van brieven van AMgemeenten met wensen en opvattingen op het Verstedelijkingsconcept versie 2 (Verstedelijkingsstrategie)

Het college besluit conform haar toezegging de raad te informeren over de brieven van medio 2021 van de Amstelland-Meerlanden gemeenten met betrekking tot de wensen en opvattingen op het Verstedelijkingsconcept versie 2 (Verstedelijkingsstrategie).

Voorstel programma Wonen & Werken over Plan van aanpak vooronderzoek en invoering opkoopbescherming

Het college besluit het bijgevoegde Raadsbericht “Plan van Aanpak vooronderzoek en invoering opkoopbescherming”, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Leven over Overeenkomst Divosa Monitor Vroegsignalering

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van een overeenkomst met Divosa voor het monitoren van vroegsignalering van schulden.
  2. Duo+ opdracht te geven, om alle werkzaamheden die voor het college uit de overeenkomst voortvloeien, namens het college uit te voeren en de directeur Duo+ te mandateren de daaruit voortvloeiende besluiten te nemen, met het recht van ondermandaat aan de teamleider Sociaal Domein en de klantmanager. De burgemeester besluit om de heer E. Tinga, afdelingshoofd Samenleven, op te dragen de overeenkomst met Divosa namens de gemeente Uithoorn te ondertekenen.

Voorstel programma Organiseren over Mobiele geluidsinstallatie – toezegging nr. 48 – commissievergadering van 15 juni 2021

Het college besluit de raad te informeren met een raadsbericht over de toezegging die tijdens de commissievergadering van 15 juni 2021 is gedaan over een mobiele geluidsinstallatie voor de raadzaal.