Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 39, 2022

Voorstel Wonen & Werken over Startnotitie Woonbeleid 2023

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Startnotitie Woonbeleid 2023;
 2. de raad te informeren met het raadsbericht ‘Startnotitie Woonbeleid 2023’.
 3. Mm wethouder Hoekstra te mandateren tekstuele wijzingen door te voeren in het collegevoorstel/raadsbericht en startnotitie.

Voorstel Wonen & Werken over Bestuursopdracht gemeentelijke inzet asiel en migratieketen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bestuursopdracht gemeentelijke inzet asiel en migratieketen met als doel om:
  a. Voor de korte termijn de opgaven te vervullen die leiden tot ontlasting van de keten;
  b. Het vormen van een strategie voor de gemeentelijke inzet op de korte termijn crisis maatregelen.
  c. Uitwerken en voorbereiden van de nieuwe gemeentelijke rol in de asiel en migratieketen van een crisisaanpak naar een structurele integrale aanpak waarin de organisatorische en financiële randvoorwaarden hiervoor zijn opgenomen inclusief de beschrijving van de rol en verantwoordelijkheden van de gemeente Uithoorn.
 2. In te stemmen met het raadsbericht over de crisis in de doorstroming in de migratieketen.

Voorstel Wonen & Werken over Ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de definitieve ingangsdatum nieuwe woonruimteverdeling op 16 januari 2023.
 2. In te stemmen met bijbehorende raadsinformatiebrief ‘Nieuwe woonruimteverdeling: definitieve ingangsdatum 16 januari 2023’.

Voorstel Wonen & Werken over Voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan

Het college besluit:

 1. Het voorontwerpbestemmingsplan Pastoor J. Dijklaan vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.
 2. In verband met het verhalen van de kosten voor de planologische procedure en het afdekken van eventuele planschade met verzoeker een anterieure overeenkomst te sluiten.

Voorstel Wonen & Werken over Informatie over kettingbeding UWTC ten behoeve van vaststelling bestemmingsplan Noorddammerweg 68 De Kwakel

Het college besluit de raad te informeren middels een raadsbericht.