Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 38, 2022

Voorstel Wonen en Werken over Omgevingsvisie Uithoorn 2040

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van de ontwerp omgevingsvisie Uithoorn 2040 conform de nota van beantwoording van zienswijzen (bijlage 3);
 2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om met inachtneming van beslispunt 1 de omgevingsvisie Uithoorn 2040 met bijlage (bijlage 2) gewijzigd vast te stellen.

Voorstel Wonen en Werken over Gebiedsvisie groene en recreatieve verbindingszone Uithoorn met uitvoeringsprogramma

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van de ontwerp gebiedsvisie Groene en recreatieve verbindingszone gemeente Uithoorn met bijbehorend ontwerp uitvoeringsprogramma, conform de nota van beantwoording van zienswijzen (bijlage 3);
 2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om met inachtneming van beslispunt 1 de gebiedsvisie Groene en recreatieve verbindingszone gemeente Uithoorn met bijbehorend uitvoeringsprogramma (bijlage 2), gewijzigd vast te stellen.

Voorstel Wonen en Werken over Visie recreatie en toerisme gemeente Uithoorn 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van de ontwerp visie Recreatie en Toerisme gemeente Uithoorn conform de nota van beantwoording van zienswijzen;
 2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om met inachtneming van beslispunt 1 de Visie recreatie en toerisme gemeente Uithoorn vast te stellen.

Voorstel Wonen en Werken over Horecavisie gemeente Uithoorn 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigen van de ontwerp horecavisie gemeente Uithoorn conform de nota van beantwoording van zienswijzen;
 2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om met inachtneming van beslispunt 1 de horecavisie gemeente Uithoorn vast te stellen.

Voorstel Wonen en Werken over Plan van aanpak definitiefase Transformatie Amstelzone

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen in te stemmen met het "plan van aanpak definitiefase transformatie Amstelzone" (bijlage 1) om de mogelijkheden voor en de haalbaarheid van (gedeeltelijke) transformatie van het gebied Amstelzone nader te onderzoeken en definiëren;
 2. De raad voor te stellen een projectbudget beschikbaar te stellen van €400.000,- en dit te dekken uit de budget egalisatiereserve.

Voorstel Organiseren over Jaarverslag 2021 Vertrouwenspersonen Integriteit en ongewenste omgangsvormen gemeente Uithoorn

Het college besluit het jaarverslag Vertrouwenspersonen Integriteit en ongewenste omgangsvormen 2021 gemeente Uithoorn vast te stellen.

Voorstel Leven over Leerlingenprognoses

Het college besluit de raad te informeren over de geactualiseerde leerlingenprognoses van Pronexus door middel van een raadsbericht.

Voorstel Leven over Onderwijshuisvesting Brede School en Praktijkschool

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel, waarin de raad geadviseerd wordt in te stemmen met het verbouwen van Praktijkschool Uithoorn waarmee het ruimte tekort in Brede School Legmeer wordt verholpen;
 2. De raad te adviseren het benodigde budget van € 520.000 voor 2023 op te nemen in de Programmabegroting 2023.

Voorstel Leven over Voortgang voorbereiding onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen

Het college besluit de raad te informeren over voortgang en voorbereiding onderwijshuisvesting Vakcollege Thamen.

Voorstel Leven over Aanpak wachtlijsten Wmo

Het college besluit: in te stemmen met het ambtshalve beschikken van eenvoudige en enkelvoudige Wmo-aanvragen voor een periode van 6 maanden.

Voorstel Organiseren over Tweede Turap 2022

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen:   
  a. De Tweede Turap 2022 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, investeringen, mutaties reserves en budgetoverhevelingen vast te stellen. 
  b. Het positieve resultaat na de tweede Turap 2022 van € 155.000 in te zetten om de geraamde onttrekking aan de budgetegalisatiereserve te verlagen.
  c. De reserve rentekosten op te heffen. 
  d. Af te wijken van de nota activabeleid en een reserve te vormen ter dekking van kapitaallasten en dit structureel te verwerken in de begroting. 
  e. Af te wijken van de nota financieel gezond en de post onvoorzien te verlagen met € 50.000 en dit structureel te verwerken in de begroting.
 2. Het Normenkader 2022 vast te stellen.

Voorstel Organiseren over Programmabegroting 2023-2026

Het college besluit:

 1. De Programmabegroting 2023 vast te stellen;
 2. De in de Programmabegroting 2023 genoemde lasten en baten per programma, investeringen, subsidieplafonds en onttrekkingen en toevoegingen aan reserves vast te stellen.
 3. Wethouder Hoekstra te mandateren om tekstuele aanpassingen aan te brengen in de programmabegroting.

Voorstel Leven over Beleidsregels subsidie 2023

Het college besluit:

 1. Conform de Algemene Subsidieverordening 2012 de beleidsregel inzake ‘Beleidsregels voor subsidieaanvragen 2023’ vast te stellen;
 2. Voor de beleidsregels 1 tot en met 8 een budget van € 2.242.634,00 beschikbaar te stellen en te dekken uit de daarvoor beschikbare begrotingsposten;
 3. De aanvraagtermijn voor structurele subsidies eenmalig te verzetten naar 1 november 2022;
 4. De maatschappelijke organisaties te informeren over de subsidiemogelijkheden middels publicatie;
 5. De raad te informeren met een raadsbericht.

Voorstel Wonen en Werken over Jaarstukken 2021 en Meerjarenbegroting 2023-2026 en 1e Begrotingswijziging 2022 van de OD NZKG

Het college besluit:
Ter kennisgeving aan de raad te sturen:

 1. Voor de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied:

a. De jaarstukken 2021;
b. De Meerjarenbegroting 2023-2026;
c. De 1e begrotingswijziging 2022;
d. De financiële effecten te betrekken bij de begroting 2023 van de gemeente Uithoorn.

Voorstel Leven over Mandatering Amsterdam als aanbestedende dienst voor de inkoop Dyslexie

Het college besluit:
In te stemmen met:

 1. De mandatering van de gemeente Amsterdam als aanbestedende dienst voor de inkoop van dyslexiezorg, waaronder: 
  a. het nemen van de bij de aanbesteding horende besluiten; 
  b. het besluiten tot de voorlopige en definitieve gunning en het besluiten op de deelnameverzoeken; 
  c. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam toe te staan ondermandaat en ondervolmacht te verlenen.
 2. In het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding van de dyslexie verweer te voeren, waaronder: het evenredig verdelen van de kosten over de samenwerkende gemeenten van een evt. juridische procedure.