Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 37, 2022

Voorstel Leven over Beslissing op bezwaar, naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, gericht tegen het gedeeltelijk toekennen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

1. Geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 28 juli 2022. 
2. Het bezwaarschrift van 12 juli 2021 gegrond te verklaren, het besluit van 2 juli 2021 in te trekken en in de plaats daarvan een nieuw besluit te nemen.
3. Aan bezwaarmaakster, ingevolge de bijzondere bijstand, een bedrag van € 700,98 na te betalen.
4. Bezwaarmaakster en gemachtigde van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel Leven over Beslissing op bezwaar, naar aanleiding van de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, gericht tegen het gedeeltelijk toekennen van bijzondere bijstand ingevolge de Participatiewet

Het college besluit:

1. Geen hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 28 juli 2022.
2. Het bezwaarschrift van 21 juni 2021 gegrond te verklaren, het besluit van 14 juni 2021 in te trekken en in de plaats daarvan een nieuw besluit te nemen.
3. Aan bezwaarmaker, ingevolge de bijzondere bijstand, een bedrag van € 720,96 na te betalen.
4. Bezwaarmaker en gemachtigde van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.

Voorstel Leven over Aanpassing verordeningen Individuele Inkomenstoeslag, declaratiefonds kindpakket en maatschappelijke participatie volwassenen en ouderen 2019

Het college besluit:

1. De verordening Individuele Inkomenstoeslag Uithoorn 2023, de verordening declaratiefonds kindpakket Uithoorn 2023 en de verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen Uithoorn 2023 in concept vast te stellen;
2. Het Participatieplatform Sociaal Domein Uithoorn advies te vragen over de concept verordeningen genoemd onder 1.

Voorstel Wonen & Werken over Raadsbericht vernietiging Bestemmingplan Vuurlijn 78 door Raad van State

Het college besluit: 

1. In te stemmen met de inhoud van het voorgestelde concept-raadsbericht in verband met de vernietiging van het vaststellingsbesluit van de raad van 26 maart 2020 ten aanzien van het 'bestemmingsplan Vuurlijn 78', De Kwakel, als vervat in planidentificatie code NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-VG01 en het herstelbesluit van de raad d.d. 28 oktober 2021 ten aanzien van het 'bestemmingsplan Vuurlijn 78', De Kwakel, als vervat in planidentificatie code NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-VG02 door de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State bij uitspraak van 24 augustus 2022 met kenmerk 202003317/1/R1 [ECLI:NL:RVS:2022:2465];
2. het raadsbericht aan de raad te doen toekomen. 

Voorstel Wonen & Werken over Aanpassing hondenkaart

Het college besluit de aangepaste hondenkaart (dd. 29 augustus 2022) vast te stellen.