Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 35, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Situatie migratieketen 

Het college besluit de raad te informeren via een raadsbericht over de situatie van de migratieketen.

Voorstel programma Leven over Rapport Bervoets Drugshandel onder schoolgaande jeugd

Het college besluit de raad te informeren over het rapport van bureau Bervoets omtrent drugsproblematiek rondom schoolgaande jeugd binnen de gemeente Uithoorn ‘Wie de jeugd heeft…’.

Voorstel programma Wonen & Werken over Tweede Herstelbesluit Bedrijventerrein Uithoorn

Het college besluit: 

1.    In te stemmen met het concept-herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn op grond van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht met planidentificatie nummer NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-VG01.
2.    Het concept-herstelbesluit bestemmingsplan Bedrijventerrein Uithoorn voor te leggen aan de raad.

Voorstel programma Leven over Plan van aanpak NPO middelen 2022 – 2025

Het college besluit: 

1.    Het Plan van aanpak besteding gemeentelijke middelen NP Onderwijs gemeente Uithoorn 2022 – 2025 vast te stellen.
2.    De raad te informeren middels bijgaand raadsbericht.   

Voorstel programma Leven over Overlijden minderjarige jongen Potgieterlaan

Het college besluit: 

1.    De raad via een raadsbericht te informeren. 
2.    Burgemeester Heiliegers te mandateren voor het aanbrengen van een tekstuele wijziging.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Opschorting Monitor woonbeleid 2022

Het college besluit  het bijgevoegde raadsbericht “Opschorting monitor woonbeleid”, ter kennisname aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Organiseren over Informatiebrieven Stedin juli 2022

Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van de lange termijn kapitaalbehoefte van Stedin en de gemaakte afspraken rondom de vaststelling van het Meerjarig Strategisch Planconform conform bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Definitief Vervoerplan AML 2023

Het college besluit 

1.    Kennis te nemen van het definitieve Vervoerplan AML 2023.
2.    Goedkeuren van het raadsbericht.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Conclusies vooronderzoek en invoering opkoopbescherming

Het college besluit het bijgevoegde raadsbericht “Conclusies vooronderzoek en invoering opkoopbescherming” ter besluitvorming aan de raad aan te bieden.

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift Bijvoet 26

Het college besluit 

1.    Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie”) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    Het bestreden besluit in stand te laten.
3.    Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.
4.    De verzoeker om handhaving, als derde-belanghebbende, schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaar inzake het bezwaar tegen het besluit last onder dwangsom wegens illegaal gebruik woning Potgieterlaan 1 te Uithoorn d.d. 30 maart 2022

Het college besluit 

1.    Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
2.    Het bestreden besluit van 30 maart 2022 in stand te laten.
3.    Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.
4.    Gemachtigde van bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.    

Voorstel programma Leven over Aanwijzen wethouder algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland

Het college besluit 

1.    In te stemmen met het aanwijzen van de wethouder Zorg, Maatschappelijke ondersteuning, Jeugd en Onderwijs als afgevaardigde namens de gemeente Uithoorn in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland.
2.    In te stemmen met het aanwijzen van de wethouder van Ruimtelijke ordening, Ondernemersklimaat en werkgelegenheid, Toerisme en recreatie, Mobiliteit en Infrastructuur en Sport als waarnemend afgevaardigde namens de gemeente Uithoorn in het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland. 

Voorstel programma Wonen & Werken over Gebruikersovereenkomst perceel Koningin Maximalaan Uithoorn, ten behoeve van bouw WAPO-terrein

Het college besluit de gebruikersovereenkomst ‘Perceel Koningin Maximalaan, Uithoorn’ tussen projectontwikkelaar Expo Vastgoed Ontwikkeling b.v. en de gemeente aan te gaan. De burgemeester besluit wethouder J.P.G. Hazen te machtigen om de overeenkomst te ondertekenen.