Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 29 t/m 34, 2022

Voorstel programma Leven over Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 

Het college besluit:

  1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026 vast te stellen.
  2. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.
  3. Burgemeester Heiliegers te mandateren om een tekstuele wijziging aan te brengen in het beleidsdocument. 
 

Voorstel programma Leven over Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026

Het college besluit het Regionaal Veiligheidsplan aan te bieden aan de raad, met het voorstel geen zienswijze  in te dienen.

 

Voorstel programma Organiseren over Programmavoorstel arbeidsmigranten

Het college besluit de raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om het college, onder voorbehoud van goedkeuring van het benodigde budget in de 2e turap 2022 en programmabegroting 2023, uitvoering te laten geven aan een programmatische aanpak om de problematiek rond arbeidsmigranten aan te pakken met als doel:

1. Dat arbeidsmigranten een essentiële bouwsteen vormen voor een sterke, lokale, toekomstbestendige economie.
2. Dat arbeidsmigranten een betere sociale positie verwerven, en beter geaccepteerd en geïntegreerd zijn,
3. Dat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke woongemeenschap met (meer) sociale cohesie 
4. Het bevorderen van een gezonde werkgevers- en werknemersverhouding bij de
arbeidsmigranten;
5. Hiervoor constructief samen te werken met belanghebbende partijen. 
6. Het bestendigen van aandacht voor deze doelgroep in gemeentelijke beleids- en besluitvorming.
7. Wethouder Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsvoorstel en het plan van aanpak programma.

 

Voorstel programma Organiseren over Aantrekken langlopende geldlening

Het college besluit: 

1. Akkoord te gaan met een langlopende geldlening van € 18 miljoen voor 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,325%.
2. De raad hierover middels bijgevoegd raadsbericht te informeren. 

 

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V - Thermometer Q2- 2022

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de Thermometer per 30 juni 2022 van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. en deze middels bijgaand Bericht aan de raad ter kennis te brengen van de raad.
2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 

 

Vervolg Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V -
Thermometer Q2- 2022

3. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

a. de verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 over de Thermometer Q2-2022, op basis van Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b. de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2022 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Wonen & Werken over MFA de Scheg horeca en toezicht

Het college besluit:

1. Tot het aangaan van de huurovereenkomst voor de horecaruimten van MFA de Scheg met de heer X.
2. Tot het aangaan van een beheerovereenkomst voor de beheer en toezichtstaken met de heer X.
3. De financiële consequenties met de eerstkomende Turap in de begroting te verwerken. De burgemeester besluit wethouders Hazen en/of Hoekstra te machtigen de overeenkomsten zoals bedoeld in beslispunten 1 en 2 te tekenen.

 

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsvragen DUS! inzake Duurzaamheidsagenda

Het college besluit de raad te informeren over de vragen die zijn gesteld over het platform
duurzaamheid en de duurzaamheidsagenda.

 

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanvullende afspraken Legmeer West 4-5-6

Het college besluit bijgaande brief met (aanvullende) afspraken tussen gemeente, Van Wijnen en
Eigen Haard over het toekomstig beheer van het openbaar gebied van Legmeer West 4-5-6 (met
name de swale) te laten ondertekenen door burgemeester Heiliegers.

 

Voorstel programma Wonen & Werken over Aldi Vastgoed B.V.

Het college besluit:

1. Het ontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. ter inzage leggen.
2. Het definitief ontwerp voor het bouwplan ter inzage leggen in verband met de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Het ontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. en het definitief ontwerp bouwplan ter inzage te leggen in  de hal van het gemeentehuis gedurende zes weken.
4. Het ontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. te publiceren op ruimtelijke plannen gedurende zes weken; de aankondiging van het ontwerp-bestemmingsplan en het definitief ontwerp bouwplan te publiceren via de daartoe geëigende kanalen.
5. In te stemmen met bijgaand raadsbericht en het raadsbericht naar de raad te zenden ter informatie.

 

Voorstel programma Leven over Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 

Het college besluit:

  • Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026 vast te stellen.
  • Het Integraal Veiligheidsbeleid 2023 – 2026 ter besluitvorming aan te bieden aan de raad.
  • Burgemeester Heiliegers te mandateren om een tekstuele wijziging aan te brengen in het beleidsdocument. 
  • Voorstel programma Leven over Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026
  • Het college besluit het Regionaal Veiligheidsplan aan te bieden aan de raad, met het voorstel geen zienswijze in te dienen.

Voorstel programma Organiseren over Programmavoorstel arbeidsmigranten

Het college besluit de raad conform bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om het college, onder voorbehoud van goedkeuring van het benodigde budget in de 2e turap 2022 en programmabegroting 2023, uitvoering te laten geven aan een programmatische aanpak om de problematiek rond arbeidsmigranten aan te pakken met als doel: 
1. Dat arbeidsmigranten een essentiële bouwsteen vormen voor een sterke, lokale, toekomstbestendige economie.
2. Dat arbeidsmigranten een betere sociale positie verwerven, en beter geaccepteerd en geïntegreerd zijn,
3. Dat dit bijdraagt aan een aantrekkelijke woongemeenschap met (meer) sociale cohesie
4. Het bevorderen van een gezonde werkgevers- en werknemersverhouding bij de arbeidsmigranten;.
5. Hiervoor constructief samen te werken met belanghebbende partijen.
6. Het bestendigen van aandacht voor deze doelgroep in gemeentelijke beleids- en besluitvorming.
7. Wethouder Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsvoorstel en het plan van aanpak programma.    

Voorstel programma Organiseren over Aantrekken langlopende geldlening 

Het college besluit:

1. Akkoord te gaan met een langlopende geldlening van € 18 miljoen voor 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,325%.
2. De raad hierover middels bijgevoegd raadsbericht te informeren.    

Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V - Thermometer Q2- 2022

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de Thermometer per 30 juni 2022 van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. en deze middels bijgaand Bericht aan de raad ter kennis te brengen
van de raad.
2. Op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.   

Vervolg Voorstel programma Organiseren over Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V - Thermometer Q2- 2022

3. De raad conform bijgaand raadsvoorstel voor te stellen:

a. de verplichting tot geheimhouding op het Bericht aan de raad inclusief bijlagen van het college van burgemeester en wethouders van 10 mei 2022 over de Thermometer Q2- 2022, op basis van Artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b. en g. van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen;
b. de termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode te rekenen vanaf de datum van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 19 juli 2022 (zaaknummer 2016-020226) en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V.

Voorstel programma Wonen & Werken over MFA de Scheg horeca en toezicht

Het college besluit:

1. Tot het aangaan van de huurovereenkomst voor de horecaruimten van MFA de Scheg met de
heer X.
2. Tot het aangaan van een beheerovereenkomst voor de beheer en toezichtstaken met de heer X.
3. De financiële consequenties met de eerstkomende Turap in de begroting te verwerken. De burgemeester besluit wethouders Hazen en/of Hoekstra te machtigen de overeenkomsten zoals bedoeld in beslispunten 1 en 2 te tekenen.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsvragen DUS! inzake Duurzaamheidsagenda

Het college besluit de raad te informeren over de vragen die zijn gesteld over het platform duurzaamheid en de duurzaamheidsagenda.   

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanvullende afspraken Legmeer West 4-5-6

Het college besluit bijgaande brief met (aanvullende) afspraken tussen gemeente, Van Wijnen en Eigen Haard over het toekomstig beheer van het openbaar gebied van legmeer West 4-5-6 (met name de swale) te laten  ondertekenen door burgemeester Heiliegers.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Aldi Vastgoed B.V.

Het college besluit:

1. Het ontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. ter inzage leggen.
2. Het definitief ontwerp voor het bouwplan ter inzage leggen in verband met de aanvraag omgevingsvergunning.
3. Het ontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. en het definitief ontwerp bouwplan ter inzage te leggen in de hal van het gemeentehuis gedurende zes weken.
4. Het ontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. te publiceren op ruimtelijke plannen gedurende zes weken; de aankondiging van het ontwerp-bestemmingsplan en het definitief
ontwerp bouwplan te publiceren via de daartoe geëigende kanalen.
5. In te stemmen met bijgaand raadsbericht en het raadsbericht naar de raad te zenden ter informatie.    

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet deels toekennen van bijzondere bijstand

Het college besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen. 

Voorstel programma Organiseren over Archiefinspectierapport 2022

Het college besluit het Archiefinspectieverslag 2022 aan de Provincie te sturen.    

Voorstel programma Leven over Convenant HB voorziening Elementa

Het college besluit in te stemmen met het convenant Elementa augustus 2022 t/m juli 2027.
De burgemeester besluit wethouder De Robles te machtigen het convenant te ondertekenen.    

Voorstel programma Organiseren over Ledenraadpleging Arbeidsvoorwaardennota 2023 VNG

Cao Gemeenten Cao SGO.

Het college besluit:

1. In te stemmen hetgeen gevraagd of voorgesteld wordt over de concept Arbeidsvoorwaardenota 2023.
2. De VNG via elektronische ledenraadpleging vóór donderdag 1 september 2022 te berichten dat de gemeente Uithoorn op hoofdlijnen instemt met de uitgangspunten van de
Arbeidsvoorwaardennota 2023.   

Voorstel programma Leven over coronacompensatie 2021 

Het college besluit:

1. De subsidieregeling ‘coronacompensatie voor cultuurorganisaties, buurthuizen en jeugdorganisaties en kringloopwinkel 2021’ vast te stellen en te publiceren.
2. Het hoofd van de afdeling Samenleving te mandateren te beslissen over de subsidieaanvragen van deze subsidieregeling.  

Voorstel programma Wonen & Werken over Bouwsteen positionering Economische Zaken

Het college besluit:

1. In te stemmen met de twee eindconcepten als definitieve versies: de bouwsteen positionering en het handelingsperspectief Economisch Vestigingsklimaat Amstelland-Meerlanden regio.
2. De Raad te informeren door middel van toezending van de vastgestelde stukken en een presentatie door de beleidsadviseur Economische Zaken Bastiaan Stelling in de commissie Wonen en Werken op 14 september 2022.