Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 28, 2022

Voorstel programma Organiseren over Rekenkameronderzoek woonbeleid

Het college besluit:

  1. De bestuurlijke reactie op het concept rekenkameronderzoek woonbeleid vast te stellen.
  2. De Rekenkamer Uithoorn hiervan per brief in kennis te stellen.

Voorstel programma Organiseren over College uitvoeringsprogramma 2022 – 2026

Het college besluit:

  1. Het college uitvoeringsprogramma 2022 -2026 als richtinggevend kader voor deze collegeperiode vast te stellen.
  2. De raad hierover via een raadsbericht te informeren.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beslissing op bezwaar spoedeisende bestuursdwang afval

Het college besluit:

1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie”) het bezwaarschrift ontvankelijk en gegrond te verklaren.
2. De bestreden besluit van 12 april 2022 aan te passen, met dien verstande dat de alinea’s “Kostenverhaal” en “Verdere afhandeling van het kostenverhaal” komen te vervallen.
3. Het besluit tot kostenverhaal (de kostenbeschikking) in te trekken.
4. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.
5. Burgemeester Heiliegers te mandateren om een tekstuele wijziging aan te laten brengen in het collegevoorstel.

Voorstel programma Wonen en Werken over Toezegging aanpassen bebording kruispunt N196 richting N231/Koningin Maximalaan

Het college besluit in te stemmen met de aanpassing van de bebording en de raad informeren met een brief.

Voorstel programma Wonen en Werken over Beantwoording schriftelijke vragen DUS! betreffende zelfbewoningsplicht

Het college besluit de raad te informeren over de gestelde vragen door DUS! over zelfbewoningsplicht.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording schriftelijke vragen VVD inzake rechtmatigheidsverantwoording

Het college besluit de raad te informeren door middel van een raadsbericht. 

Voorstel programma Organiseren over Eerste voortgangsrapportage 2022 Duo+

Het college besluit de raad via een raadsbericht te informeren over de eerste voortgangsrapportage 2022 Duo+. 

Voorstel programma Leven over Jaarrapportage VTH 2021 en Uitvoeringsprogramma VTH 2022

Het college besluit:

1. De Jaarrapportage VTH 2021 vast te stellen.
2. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 vast te stellen.
3. De raad te informeren door middel van bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Raadsbericht implementatie Omgevingswet juli 2022

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken implementatie Omgevingswet met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen en Werken over Raadsbericht migratieketen

Het college besluit de raad via een raadsbericht te informeren over de actuele situatie in de migratieketen.