Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 27, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Principeverzoek Boterdijk 67

Het college besluit:

 1. in principe medewerking te verlenen aan 'transformatie van de functie bedrijven naar wonen' op de locatie Boterdijk 67 te De Kwakel;
 2. onder voorwaarden in te stemmen met het schetsplan in het principeverzoek voor de Boterdijk 67;
 3. de raad te informeren met bijgevoegd bericht;
 4. de initiatiefnemers te informeren met bijgevoegde brief.

Voorstel programma Wonen & Werken over Intentieovereenkomst initiatief huisvesting arbeidsmigranten Dwarsweg 18 De Kwakel

Het college besluit:

 1. De intentieovereenkomst Dwarsweg 18 aan te gaan met [naam initiatiefnemer];
 2. De Raad te informeren over de intentieovereenkomst middels bijgevoegd raadsbericht.

Burgemeester besluit:

 1. De verantwoordelijk portefeuillehouder te machtigen de intentieovereenkomst Dwarsweg 18 te ondertekenen.

Wethouder De Robles zich heeft onthouden van de discussie en stemming omdat hij in het gebied van Banken woont waar een proteststichting in het leven is geroepen tegen het initiatief. Daarmee wil hij alle schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

Voorstel programma Organiseren over AVA 7 juli 2022 Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

Het college besluit:

 1. gelezen de annotaties bij de diverse agendapunten van de op 12 mei 2022 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders GPAG een gelijkluidend stemadvies mee te geven aan de aandeelhouder;
 2. op basis van artikel 55, lid 1 en artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot dit collegevoorstel met bijbehorende toelichting en alle bijlagen, voor een periode na het besluit van B&W tot geheimhouding en eindigend 5 jaar na liquidatie van Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V..

Voorstel programma Leven over Voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2022

Het college besluit:

 1. de voortgangsrapportage UVP IVB 2022 vast te stellen;
 2. de raad de voortgangsrapportage toe te sturen middels bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Aanwijzingsbesluit Woo-contactpersoon Uithoorn

Het college besluit:

 1. aan te wijzen als Woo-contactpersoon, als bedoeld in artikel 4.7 van de Wet open overheid, de medewerkers die werkzaam zijn in de functie van (senior en allround) juridisch adviseur van het team Juridische Zaken, afdeling Bedrijfsvoering van de uitvoeringsorganisatie Duo+, de uitvoeringsorganisatie van en voor Ouder-Amstel, Diemen en Uithoorn;
 2. de aanwijzing met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 mei 2022.

Voorstel programma Wonen & Werken over Groot planmatig Onderhoud Vuurlijn

Het college besluit het definitief ontwerp “onderhoud Vuurlijn” vast te stellen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen DUS kappen gemeentelijke bomen

Het college besluit het raadsbericht betreffende beantwoording raadsvragen van DUS over het kappen van gemeentelijke bomen vanuit VTA aan de raad te zenden.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Kabinetsvoornemen krimp Schiphol

Het college besluit de Raad te informeren met het bijgaande Raadsbericht over het kabinetsvoornemen tot krimp van Schiphol.

Voorstel programma Leven over Schriftelijke vragen CDA extra budget ondermijning

Het college besluit de schriftelijke vragen van het CDA betreffende extra budget van ondermijning beantwoorden met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Stroomstoring Amstelplein T102 Cie Wonen en Werken

Het college besluit de gemeenteraad Uithoorn met het bijgevoegde raadsbericht T102 Cie Wonen & werken 211013 te informeren.