Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 26, 2022

Voorstel programma Organiseren over Algemene ledenvergadering VNG

Het college besluit: om tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 29 juni 2022:

1.a. In te stemmen met:
i. de benoeming van de leden van de notulencommissie (agendapunt 2 ALV);
ii. de vaststelling van de notulen van de algemene Ledenvergadering van 13 januari 2022(agendapunt 3 ALV);
iii. de vaststelling van het VNG jaarverslag 2021 en het bestuur van de VNG decharge te verlenen (agendapunt 5 ALV);
iv. kadernota VNG 2023 met ambities voor beleidsinzet en inzet op het gebied van de GGU (agendapunt 6 ALV);
v. totale GGU begroting 2023 en financiële bijdrage Fonds GGU (agendapunt 6 ALV);
vi. toevoegen saldo beklemde gemeentefondsreserve aan algemene reserve VNG-realisatie (agendapunt 6 ALV);
vii. de afspraken die de VNG heeft gemaakt over de uitvoering van het klimaatakkoord met rijk, Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van waterschappen (UvW) (agendapunt 8 ALV);
b. Niet in te stemmen met het contributievoorstel 2023 (agendapunt 6 ALV);

2. met betrekking tot de uitvoering van de onderstaande moties van eerdere ALV-en (agendapunt 10 ALV) het volgende standpunt in te nemen:
a. In te stemmen met de verantwoording door het bestuur van de VNG en in te stemmen met het afdoen van al deze moties, waarbij alle nog actuele onderdelen van moties onderdeel gaan uitmaken van de reguliere VNG-inzet op de betreffende dossiers.
i. Moties inzake gemeentefinanciën, inclusief jeugd/abonnementstarief en gemeentefonds (p.3)
ii. Motie Boxmeer: “Bezwaarschriften WOZ via no-cure-no-pay kosten tijd en geld” (p. 10)
iii. Motie Hengelo: ““Doorbraak forceren voor het bevorderen van kansengelijkheid, leefbaarheid en veiligheid in onze gemeenten” (p. 12)
iv. Motie Kerkrade “Onderwijshuisvesting/ventilatie schoolgebouwen” van Kerkrade (p. 14)
v. Motie Noordoostpolder “Bekostiging onderwijshuisvesting” (p. 15)
vi. Motie Almere “Nieuwe inburgeringstelsel” (p. 15)
vii. Motie Soest “Financiering Energietransitie in gemeenten” (p. 16)
viii. Motie Amersfoort “Met prioriteit het elektriciteitsnetwerk geschikt maken voor de energietransitie” (p. 16)
ix. Motie Ooststellingwerf e.a. “Compenseren netwerkproblematiek energietransitie” (p. 17)
x. Motie Eindhoven en Groningen “Uitvoeringskosten gemeenten Klimaatakkoord” (p. 17)
xi. Motie Amersfoort “RES-en: Wind in de zeilen en schouder aan schouder” (p.18)
xii. Motie Buren “Uitbreiding RES energieopwekkings-soorten” (p. 18)
xiii. Motie Assen “Financiële randvoorwaarden Klimaatakkoord II” (p. 19)
xiv. Motie Zaanstad “Garantie op financiële randvoorwaarden nodig om uitvoering door gemeenten over de gehele eerste tranche tot 2030 nu te starten” (p. 19)
xv. Motie Deventer “Duidelijkheid over Warmtewet en toepassing warmtetransitie” (p. 20)
xvi. Motie Moerdijk “Bijdrage beheerskosten DSO-LV – uitstel Omgevingswet” (p. 21)
xvii. Motie Moerdijk “Randvoorwaarden/inwerkingtreding Omgevingswet (p. 22)
xviii. Motie Noordoostpolder “Budgetneutrale overgang Omgevingswet” (p. 22)
xix. Motie De Bilt en Zeist namens M50 “Eerlijk speelveld woningbouwfonds” (p.25)
xx. Motie Eindhoven “Vergroening woningbouwopgave” (p. 25)
xxi. Motie Hilversum: “Stop met sturen aan de achterkant” (p. 27)
xxii. Motie Wierden en Losser “Voorkomen massale afkeur van verpakkingsmateriaal” (p. 27)
xxiii. Motie Utrechtse Heuvelrug “Structurele afspraken Nationale Parken” (p. 28)

3. Met betrekking tot de nieuwe ingediende moties de volgende standpunten in te nemen;
a. Motie Barendrecht: vermindering beleggingsportefeuille VNG: in te stemmen met het preadvies van de VNG en daarmee dus tegen deze motie te stemmen;
b. Motie Veldhoven: plan van aanpak capaciteit schaarste elektriciteitsnetwerk: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
c. Motie Zwijndrecht: programmeerbare financiering energietransitie: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
d. Motie Terneuzen: uitvoerbaarheid op het gebied van transities van klimaat, energie, stikstof en wonen: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
e. Motie Sluis: hulp bij bijdrage versnelling woningbouw: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen.
f. Motie gemeenten Achterhoek: concrete planning verbetertraject Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) na invoering van de wet en realistische communicatie: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
g. Motie Moerdijk: Omgevingswet mag (nationale) woningbouwambitie niet vertragen:in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deel 1 van deze motie te stemmen en ten aanzien van deel 2 voor het aanhouden van deze motie te stemmen;
h. Motie Rijswijk: Meer aandacht voor rol gemeenten bij de totstandkoming en implementatie van afspraken over uitgebreide producentenverantwoordelijkheid: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
i. Motie Almere en Tilburg: Een uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel, anders niet acceptabel voor gemeenten deel II: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
j. Motie Utrechtse Heuvelrug: evaluatie Wet veiligheidsregio’s: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
k. Motie Heemstede: Lachgas nu doorpakken!: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) de voor deze motie te stemmen;
l. Motie Wijk bij Duurstede, Heemstede, Noordoostpolder: structurele aandacht en financiering voor informatieveiligheid op lokaal niveau: conform eerder collegebesluit als mede-indiener van deze motie op te treden;
m. Motie Heemstede: Inclusief stemmen voor mensen met een visuele beperking: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
n. Motie Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk: verminderen administratieve druk als gevolg van explosieve groei van het aantal SiSa-regelingen (hiermee verantwoorden gemeenten en provincies aan de Rijksoverheid hoe ze de specifieke uitkeringen hebben besteed): in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
o. Motie Borsele: Terug naar het oorspronkelijke doel van de Wmo: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen;
p. Motie Heemstede: Versterking wisselwerking gemeenten – de VNG: in te stemmen met het preadvies van de VNG en (daarmee) voor deze motie te stemmen.

4. Het college besluit de burgemeester aan te wijzen als vertegenwoordiger die gemachtigd is om de stemmen van de gemeente Uithoorn uit te brengen tijdens de ALV van de VNG.

Voorstel programma Wonen & Werken over Voorontwerp bestemmingsplan Dwarsweg 15 De Kwakel

Het college besluit: Het voorontwerpbestemmingsplan Dwarsweg 15 De Kwakel vrij te geven voor inspraak en vooroverleg.

Voorstel programma Organiseren over Conceptjaarrekening 2021 en conceptbegroting 2023 Stichting RIJK

Het college besluit: om tijdens de vergadering van algemeen bestuur van Stg. RIJK op 30 juni 2022:

  1. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de conceptjaarrekening 2021 Stg. RIJK;
  2. Geen zienswijze in te dienen t.a.v. de conceptbegroting 2023 Stg. RIJK;
  3. bovengenoemde besluitpunten via zijn vertegenwoordiger in het algemeen bestuur, i.c. de gemeentesecretaris, kenbaar te maken tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van Stg. RIJK op 30 juni 2022;
  4. Onder voorbehoud van goedkeuring van de conceptjaarrekening 2021 door het algemeen bestuur van Stg. RIJK, de financiële effecten te betrekken bij de 2e tussentijdse rapportage (turap).

Voorstel programma Wonen & Werken over bestemmingsplan Noordammerweg 68 De Kwakel

Het college besluit: de raad te informeren over Noordammerweg 68 en vragen Gemeente belangen.

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift inzake omgevingsvergunning Banken 1 De Kwakel

Het college besluit:

  1. Het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren;
  2. Het bestreden besluit van 12 februari 2022 in stand te laten onder aanvulling van een verbeterde motivering;
  3. Het verzoek om een proceskostenvergoeding af te wijzen;
  4. Bezwaarmakers en vergunninghouder schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.

Voorstel programma Leven over Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo Uithoorn 2022

Het college besluit:de beleidsregels terugvordering bedrijfskapitaal Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige ondernemers (Tozo) Uithoorn 2022 vast te stellen.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording raadsvragen over de jaarrekening 2021 en geactualiseerde grondexploitatie en aangepast raadsbesluit + raadsvoorstel jaarrekening 2021

Het college besluit: de raad te informeren over raadsvragen over de jaarrekening 2021 en geactualiseerde grondexploitatie.

Voorstel programma Wonen en Werken en Leven over Beantwoording diverse schriftelijke raadsvragen DUS!

Het college besluit: het raadsbericht betreffende beantwoording raadsvragen DUS! over het Cindugebouw, Hoge Nood en IPS aan de raad te sturen.