Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 22, 2022

Voorstel programma Leven over Plan van aanpak ondermijning gemeente Uithoorn 2022

Het college besluit:

 1. Het plan van aanpak ondermijning 2022 vast te stellen;
 2. Het plan van aanpak ondermijning 2022 toe te sturen naar de raad middels bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Resultaten onderzoek naar aanleg en beheer Legmeerbos

Het college besluit: het voorstel aan te houden, na aanpassing kan het voorstel opnieuw ter besluitvorming worden aangeboden.

Voorstel programma Organiseren over Beantwoording raadsvragen commissie Organiseren 17 mei

Het college besluit de raadsvragen van de commissievergadering 17 mei te beantwoorden middels een raadsbericht.

Voorstel programma Leven over Beantwoording schriftelijke vragen CDA incident 15 april 2022

Het college besluit de schriftelijke vragen van het CDA over het incident op 15 april 2022 te beantwoorden met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Organiseren over Conceptmeerjarenbegroting Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. Samengevat, de volgende wensen en opvattingen op de conceptmeerjarenbegroting MRA 2021-2024 aan het Bestuur van de MRA mee te geven:

 • dat vooralsnog onder voorbehoud van eventuele wijzigingen op de conceptbegroting ingestemd kan worden met de bedragen voor 2022, maar dat begin 2023 op basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief besluit dient te worden genomen over de financiële kaders van 2023 en 2024;
 • dat bij de vaststelling van financiële kaders 2023 en 2024 alsnog de platforms MRA zullen worden betrokken;
 • de conceptbegroting MRA beter dient te worden onderbouwd, onder andere ten aanzien van:
 • het gebruik van de verdeelsystematiek;
 • de mogelijkheden om eenzijdige besluiten van deelnemers om hun bijdrage aan te passen;
 • de diverse budgetten, waaronder onderzoeks-, communicatie-, aanjaagbudget en budget t.b.v. verstedelijkingsstrategie en wonen;
 • de keuzes die worden gemaakt ten aanzien vrijgespeelde middelen;
 • de inzet van formatie project- en programmamanagers;
 • de verantwoording van de MRA-begroting over een eerder jaar;
 • bij de meerjarenbegroting ook de actuele ontwikkelingen rondom inflatiestijging betrokken dienen te worden;

2. Het college de opdracht te geven om de uitgebreide versie van de wensen en opvattingen, zoals omschreven in het raadsvoorstel, voor 16 september 2022 naar het Bestuur van de MRA
te zenden.

Voorstel programma Leven over Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg

Het college besluit:
Aan de raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp Begroting 2023;
 2. Akkoord te gaan met de gevraagde gemeentelijke bijdrage van € 1.229.961.