Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 17 en 18, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Opheffen geheimhouding documenten Ruimte voor Ruimte.

Het college besluit:

 1. Aan de raad voor te stellen de geheimhouding op te heffen van die delen van bijgaande stukken die het algemene Ruimte voor Ruimte beleid betreffen en het totaal bedrag dat bij de provincie is aangevraagd voor het opstarten van het Ruimte voor Ruimte fonds, in 2012.
 2. Aan de raad voorstellen om de geheimhouding niet op te heffen van die delen van bijgaande stukken die bedrijfseconomische en financiële gegevens bevatten, vertrouwelijk verstrekt aan de gemeente, door individuele bedrijven.

Voorstel programma Wonen & Werken over Opheffen geheimhouding Plan van Aanpak maatregelen 2019, Schiphol.

Het college besluit:

 1. De geheimhouding op te heffen van de informatie met betrekking tot Schiphol, die in de raadsvergadering van 26 juni 2019 is verstrekt en hetgeen over deze informatie met elkaar en de andere aanwezigen werd gewisseld.
 2. Bijgevoegd Raadsvoorstel aan de Raad te sturen.    

Voorstel programma Organiseren over  Eerste Turap 2022. 

Het college besluit aan de raad voor te stellen:

 1. De Eerste Turap 2022 en de daarbij behorende begrotingswijzigingen, lasten en baten per programma, investeringen, de mutaties reserves en de primitieve begrotingsstanden vast te stellen.
 2. Het tekort van € 0,874 miljoen te dekken uit de budgetegalisatiereserve.
 3. De bij de programmabegroting 2023 in te vullen taakstelling van € 0,5 miljoen vanaf (uiterlijk) 2025 te verlagen met € 118.000 en de provincie hiervan in kennis te stellen.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Samenwerking EU-subsidie warmtenet.

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de Grant Agreement Uithoorn.
 2. Akkoord te gaan met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Uithoorn en de Greenport Aalsmeer.

Voorstel programma Leven over Wmo toezicht 2021 voortgangsrapportage.

Het college besluit in te stemmen met de voortgangsrapportage van de GGD met betrekking tot de uitvoering van het Wmo toezicht in 2021.

Voorstel programma Organiseren over Conceptjaarrekening Duo+ 2021 en conceptbegroting Duo+ 2023.

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptjaarrekening Duo+ 2021.
 2. Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de conceptbegroting Duo+ 2023.
 3. De financiële effecten te betrekken bij de 2e turap 2022 en gemeentelijke begroting 2023.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht opvang vluchtelingen Oekraïne 3. 

Het college besluit de gemeenteraad te informeren over de stand van zaken rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen met bijgevoegd raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift Wob-906-912.

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn (hierna: “de commissie) het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van het besluit schriftelijk op de hoogte te stellen.    

Voorstel  programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaarschrift omgevings-vergunning Achterweg 28-30.

Het college besluit:

 1. Het bezwaarschrift van 16 augustus 2021 ontvankelijk en gegrond te verklaren.
 2. De bestreden besluiten van 15 juli 2021 in stand te laten onder een aanvullende motivering.
 3. Bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Beslissing op bezwaarschrift inzake besluit spoedeisende bestuursdwang d.d. 21 december 2021.

Het college besluit:

 1. Het bezwaarschrift van 28 december 2021 ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 21 december 2021, onder aanpassing van de grondslag, in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit op het bezwaarschrift.    

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet deels toekennen van bijzondere bijstand.

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.    

Voortel programma Leven over Benoeming leden van de erfgoedcommissie.

Het college besluit op grond van de regeling op de erfgoedcommissie Uithoorn 2017 de heren P.A.J. Schat, J. Maassen en A. van Tooren te benoemen als lid van de erfgoedcommissie van 21 maart 2022 tot het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Beheerplan begraafplaats Uithoorn 2022-2026. 

Het college besluit:

 1. Het Beheerplan begraafplaats Uithoorn 2022-2026 vast te stellen.
 2. Het voorgenoemde beheerplan ter informatie aan de raad te sturen door middel van bijgevoegd raadsbericht.
 3. Het Bedrijfsplan algemene begraafplaats Noordammerweg Uithoorn - actualisatie 2014-2017 te laten vervallen.
 4. De uren voor de uitvoering van het beheerplan 2022-2026 op te nemen in de jaarlijkse werkplannen van de bij de uitvoering betrokken teams.
 5. Het voorgenoemde beheerplan 2022-2026 in 2026 te actualiseren.
 6. De financiële consequenties te verwerken in de 1e TURAP 2022 en de (meerjaren)begroting 2023-2026.    

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanwijzen Haarlemmermeer als aanbestedende dienst verwerking restafval.

Het college besluit:

 1. Voor de gezamenlijke Europese aanbesteding betreffende de verwerking van restafval (met de gemeenten Amstelveen, Bloemendaal, Diemen, Haarlemmermeer, Heemstede en optioneel Aalsmeer en Waterland) het college van de gemeente Haarlemmermeer als penvoerder van de aanbesteding het benodigde mandaat te verlenen, met het recht tot ondermandaat.
 2. Het college van de gemeente Haarlemmermeer mandaat te verlenen met het recht tot ondermandaat om in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding van de verwerking van restafval zo nodig te besluiten verweer te voeren.
 3. Het college van de gemeente Haarlemmermeer op de hoogte te stellen van de mandateringen, door toezending van dit besluit.

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanvullende informatie met betrekking tot financieel kader Schansgebied

Het college besluit:

 1. De raad te informeren over verduidelijkende informatie t.a.v. het te nemen raadsbesluit over het financieel kader voor de ontwikkeling van het Schansgebied door het verzenden van een raadsbericht.
 2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot het raadsbericht tot na de realisatie van het Schansgebied en van de ontwikkeling aan de Prinses Irenelaan.

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanvullende analyse participatie Schans.

Het college besluit de raad te informeren over verduidelijkende informatie ten aanzien van de gehouden enquête voor de ontwikkeling van het Schansgebied door het verzenden van een raadsbericht.