Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 16, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Aanpassingen klimaatsysteem Brede School

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel aanpassingen klimaatsysteem Brede School.
 2. In te stemmen met het huidige onderhoudscontract te verlengen totdat het klimaatsysteem in 2023 is uitgevoerd.
 3. Op basis van een meervoudige aanbesteding een nieuw onderhoudscontract voor het aangepaste klimaatsysteem (2023) af te sluiten.

Voorstel programma Wonen & Werken over Bereikbaarheidsagenda Zuidlob

Het college besluit:

 1. De Bereikbaarheidsagenda Zuidlob vast te stellen en met een brief ter informatie voor te leggen aan de raad.
 2. Wethouder Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen door te voeren in het raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Besluit op bezwaar @Yourservice 

Het college besluit:

 1. Conform het advies van de bezwaarschriftencommissie gemeente Uithoorn het bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit van 4 november 2021 in stand te laten.
 3. Bezwaarmaker van het besluit op de hoogte te stellen.
 4. Het verzoek om de dwangsommen niet in te vorderen af te wijzen.
 5. Het verzoek om vergoeding van de proceskosten af te wijzen.    

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) afwijzen van de aanvraag om toekenning van bedrijfskapitaal  

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.   

Voorstel programma Leven over Beslissing op bezwaar, gericht tegen het ingevolge de Participatiewet afwijzen van de aanvraag om een individuele inkomenstoeslag 

Het college besluit:

 1. Overeenkomstig het advies van de bezwaarschriftencommissie Uithoorn het bezwaar ongegrond te verklaren.
 2. Bezwaarmaker van de beslissing op het bezwaar op de hoogte te stellen.    

Voorstel programma Organiseren over Beslissing op bezwaar tegen weigering inschrijving Basis Registratie Personen

Het college besluit:

 1. Het bezwaarschrift gegrond te verklaren.
 2. Het bestreden besluit te herroepen en belanghebbende in te schrijven.
 3. Het verzoek om vergoeding van de gemaakte proceskosten toe te kennen.   

Voorstel programma Wonen & Werken over Beantwoording raadsvragen DUS onderhoud straten G-buurt 

Het college besluit het raadsbericht inzake de beantwoording van raadsvragen DUS over onderhoud straten in de G-buurt aan de raad te zenden.