Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 14, 2022

Voorstel programma Wonen & Werken over Vaststelling bestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong.

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het wijzigen van het ontwerpbestemmingsplan Politiebureau conform de Nota ambtelijke wijzigingen bestemmingsplan Politiebureau Koningin Maximalaan ong. 
  2. De raad conform raadsvoorstel voor te stellen om:

a.    Met inachtneming van beslispunt 1 het bestemmingsplan ‘Politiebureau Koningin Maximalaan ong.’, als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPPolitiebureau-VG01, gewijzigd vast te stellen en te bepalen dat voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
b.    Geen exploitatieplan in de zin van artikel 6.12 e.v. Wro vast te stellen, omdat het verhalen van kosten anderszins verzekerd is.

Voorstel programma Wonen & Werken over Raadsbericht Participatie en bewonersavond over schetsen Legmeerbos

Het college besluit de raad te informeren door middel van het Raadsbericht Participatie en bewonersavond over schetsen Legmeerbos.

Voorstel programma Organiseren over Formatiebrief en Update lange termijn financiering (LTF) Stedin

Het college besluit de raad te informeren over de laatste stand inzake het project lange termijn financiering (LTF) van Stedin middels bijgaand raadsbericht.

Voorstel programma Wonen & Werken over Vrijgeven voorontwerp Bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. 

Het college besluit 

  1. Het voorontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. vrij te geven voor inspraak en vooroverleg met de ketenpartners.
  2. Het voorontwerp-bestemmingsplan Aldi Vastgoed B.V. te publiceren en een termijn van vier weken te stellen voor de inspraak en reactie van de ketenpartners.
  3. in te stemmen met bijgaand raadsbericht en het raadsbericht naar de raad te zenden ter informatie.

Voorstel programma Organiseren over Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en Suwinet

Het college besluit 

  1. De “Collegeverklaring inzake gebruik DigiD en Suwinet” af te geven.
  2. Op basis van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d WOB voor onbepaalde tijd geheimhouding op te leggen met betrekking tot de bijlagen bij de Collegeverklaring.
  3. De gemeenteraad te informeren over de Collegeverklaring door middel van bijgaand Raadsbericht.
  4. Aan de gemeenteraad middels een raadsvoorstel voor te stellen:

a.    De verplichting tot geheimhouding op de bijlagen bij de Collegeverklaring op basis van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub d van de Wet openbaarheid van bestuur te bekrachtigen.
b.    De termijn van de geheimhouding te bepalen op een periode van onbepaalde tijd.