Publicatielijst Besluiten van Burgemeester en Wethouders Volgnummer: week 10, 2022

Voorstel programma Leven over Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2022

Het college besluit:

1. De eindrapportage uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021 vast te stellen.
2. Het uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2022 vast te stellen.
3. Het bijgevoegde raadsbericht te versturen om de gemeenteraad te informeren.

Voorstel programma Wonen & Werken over Ontwikkeling Schansgebied

Het college besluit:

1. In te stemmen met de stedenbouwkundige uitgangspunten, incl. het schetsontwerp, voor het Schansgebied d.d. 24-11-2021.
2. In te stemmen met het verder uitwerken van de parkeeroplossing in de Schoolstraat en de verdere uitwerking hiervan mee te nemen bij de herinrichting van de openbare ruimte in het centrum.
3. In te stemmen met het starten van het opstellen van een bestemmingsplan op basis van het stedenbouwkundig plan zoals opgenomen in de stedenbouwkundige uitgangspunten.
4. De raad te informeren over bovengenoemde besluiten door het verzenden van een raadsbericht.
5. In te stemmen met het financieel kader t.b.v. de ontwikkeling van het Schansgebied d.d. 1-3-2022.
6. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en gelet op artikel 10, lid 2 sub b en g van de Wet Openbaarheid van Bestuur geheimhouding op te leggen met betrekking tot het financieel kader tot na de realisatie van het Schansgebied.
7. De gemeenteraad voor te stellen in te stemmen met het financieel kader en voorbereidingsbudgetten beschikbaar te stellen t.b.v. de ontwikkeling van het Schansgebied en dit te verwerken in de  begroting:
a. Voor de voorbereidingskosten tot aan de selectie van een ontwikkelende partij voor het kerkdeel, een budget ten laste van het begrotingssaldo beschikbaar te stellen van € 150.000.
8. Voor de voorbereidingskosten tot aan de uitvoering van het parkdeel, een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 250.000. De financiële gevolgen van de investering (inclusief de verwachte uitvoeringskosten) te verwerken in de begroting vanaf 2026 door het opnemen van een bedrag voor de de structurele kapitaallasten van € 105.000.
9. De bij de programmabegroting 2023 in te vullen taakstelling van € 0,5 miljoen vanaf 2026 te verhogen met € 105.000 en de provincie hiervan in kennis te stellen.
10. Wethouder Hazen te mandateren om tekstuele wijzigingen aan te brengen in het raadsvoorstel.

Voorstel programma Wonen & Werken over Bestemmingsplanwijziging Noorddammerweg 68 De Kwakel

Het college besluit het ontwerp bestemmingsplan Noorddammerweg 68, De Kwakel ter inzage te leggen.

Voorstel programma Organiseren over Stand van zaken over de herinrichting van de raadzaal

Het college besluit de raad middels bijgevoegd raadsbericht te informeren over de voortgang, de resultaten en de financiële consequenties van de herinrichting van de raadzaal.

Voorstel programma Organiseren over Openbaarheidsbeperking dossiers overgedragen archiefblok E 1991-2000 Gemeente Uithoorn aan Noord Hollands Archief

Het college besluit Het college besluit in te stemmen met het conceptadvies van de gemeentearchivaris van Uithoorn inzake de openbaarheidsbeperking van dossiers uit het overgedragen archiefblok E 1991-2000 van de Gemeente Uithoorn.