Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs)

Met ingang van 1 januari 2021 treedt de wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening in werking. Hiermee wordt vroegsignalering van betalingsachterstanden een wettelijke taak en is gegevensdeling in de wet vastgelegd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 december 2020 besloten om aan te sluiten bij het Landelijk Convenant Vroegsignalering en de directeur van Duo+ mandaat te verlenen om besluiten te nemen die voortvloeien uit de overeenkomsten die de gemeente Uithoorn sluit met het BKR en vaste lastenpartners in het kader van vroegsignalering van schulden. De directeur Duo+ geeft het recht van onder-mandaat aan de teamleider Sociaal domein en de klantmanager. Het mandaat gaat in per 1 januari 2021.