Wabo, intrekking vergunning, beschikking

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een beschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft afgegeven. 

De beschikking betreft het intrekken van de omgevingsvergunning van Auto Service Center Van den Berg B.V. d.d. 31 maart 2006. De reden hiervoor is het beëindigen van de verkoop van LPG per 2 juli 2019. Door de beëindiging van de verkoop van LPG is de inrichting niet langer omgevingsvergunningplichting. 

Locatie: Noordzuidroute 2, De Kwakel
Zaaknummer: 9422510

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: - gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. 
Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden op rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).