Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 26 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 78’ als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn78-VG01 gewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan

Met dit bestemmingsplan wordt het juridisch-planologisch mogelijk gemaakt om op het perceel  Vuurlijn 78 te De Kwakel een dagrecreatiebedrijf te vestigen in combinatie met (avond)horeca en nachtverblijf.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Hierop zijn drie zienswijzen ontvangen. Deze hebben aanleiding gegeven tot aanpassing van de toelichting, regels en verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan. Daarnaast is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Voor de exacte aanpassingen wordt verwezen naar het Raadsbesluit en de ‘Beantwoording zienswijzen’.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het Raadsbesluit liggen met ingang van 30 april 2020 gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn daarnaast gedurende de openingstijden in te zien in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. De openingstijden zijn te vinden op onze website www.uithoorn.nl. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad respectievelijk het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad respectievelijk het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 29 april 2020