Vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 25 juni 2020 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 15-21’ als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn15en21-VG01gewijzigd heeft vastgesteld.

Toelichting bestemmingsplan

De aanleiding voor het opstellen van het bestemmingsplan Vuurlijn 15-21 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is gesloten voor het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing twee ruimte voor ruimte woningen en een accommodatie voor recreatief nachtverblijf worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de Vuurlijn 21 naar een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur aan de Vuurlijn 21 wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief nachtverblijf. Het bestemmingsplan Vuurlijn 15-21 maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijziging van het bestemmingsplan heeft betrekking op een ambtelijke wijziging. De ambtelijke wijziging betreft aanpassingen in de toelichting in de paragrafen over het provinciaal beleid. Voor een overzicht van de ambtelijke wijziging wordt verwezen naar de Nota ambtelijke wijziging bij ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15 – 21. Deze nota is bijgevoegd in het bestemmingsplan.

Ter inzage

Het bestemmingsplan en het raadsbesluit liggen met ingang van 9 juli 2020 gedurende zes weken ter inzage. Deze stukken zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en zijn daarnaast gedurende de openingstijden in te zien in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. De openingstijden zijn te vinden op onze website onder Contact. LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp.

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Uithoorn, 8 juli 2020