Vaststelling bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en besluit hogere waarde

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ ongewijzigd is vastgesteld en een hogere waarde voor de nieuw te bouwen woning is vastgesteld. 

Toelichting bestemmingsplan

Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel. Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.

Toelichting hogere waarden

De nieuw te bouwen woning ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente heeft voor deze woning een hogere waarde vastgesteld.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 14 januari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van tevoren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Beide besluiten treden in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.