Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 17

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Uithoorn in zijn vergadering van 3 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Vuurlijn 17’ als vervat in planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-VG01 heeft vastgesteld.

Toelichting

De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn 17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan Vuurlijn 17. 

Ter inzage

Het bestemmingsplan Vuurlijn 17 ligt vanaf 17 juni 2021 gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.  Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.