Vastgesteld bestemmingsplan Vuurlijn 13 (gewijzigd)

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het op onderdelen gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan Vuurlijn 13 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-VG01 met ingang van 15 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is gesloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning.

Eerder hebben het voorontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn enkele ambtshalve wijzigingen doorgevoerd.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt vanaf 15 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage. Het bestemmingsplan is digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-VG01. Daarnaast ligt het bestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde plan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Verdere procedure

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan van de gemeenteraad treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. Is een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ingediend dan treedt het besluit van de gemeenteraad niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.