Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Wapo-terrein

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het vastgestelde bestemmingsplan ‘Wapo-terrein’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting

Bestemmingsplan 

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de herontwikkeling van het Wapo-terrein aan de Koningin Maximalaan in Uithoorn. Op dit voormalige bedrijventerrein worden 127 huurappartementen gebouwd en twee vrijesectorkoopwoningen. Voor het gebied wordt uitgegaan van minimaal 25% sociale woningbouw. De overige woningen zullen verdeeld worden over de segmenten luxere koopwoningen (twee kappers), middenhuur en vrije sector huur. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.

Besluit hogere grenswaarden 

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zones van de Koningin Máximalaan, Faunalaan en de busbaan (ten noorden van de Koningin Máximalaan). De realisatie van het eerste appartementencomplex is alleen mogelijk door vaststelling van hogere waarden door het bevoegd gezag, college van B&W van de gemeente Uithoorn. Voor de nadere motivering hiervan wordt verwezen naar het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Ter inzage 

Het bestemmingsplan ‘Wapoterrein’ en het besluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 20 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beide besluiten zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPWAPO-VG01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen beroep 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit van de gemeenteraad (het bestemmingsplan) en/of het besluit van het college van burgemeester en wethouders (besluit hogere waarden) beroep worden ingesteld door degenen die zich tijdig met zienswijze tot de gemeenteraad en/of het college hebben gewend, belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest zich tot de gemeenteraad en/of het college te wenden en een ieder als het gaat om een wijziging die de gemeenteraad heeft aangebracht in het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp. 

Beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.