Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPAchterweg62-ON01 met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van bestemmingsplan Achterweg 62 is de reconstructie van het bedrijf HilverdaFlorist gevestigd aan de Dwarsweg 15 te De Kwakel. Onderdeel van de reconstructie is een bedrijfsruimte aan de Achterweg ter plaatse van nummer 62. Aan de Achterweg 62 is nu een woning gelegen en het perceel heeft volgens het huidige bestemmingsplan de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Tuin’. Om de bedrijfsruimte met parkeergelegenheid te kunnen realiseren dienen de bestemmingen omgezet te worden naar de bestemming ‘Agrarisch – Glastuinbouw 1’ met een aanduiding bouwvlak. 
Bovengenoemde ontwikkeling wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan ‘Achterweg 62’.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Achterweg 62 ligt vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.