Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-ON01 met ingang van 25 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De bedrijfsvoering van het voormalige glastuinbouwbedrijf aan Vuurlijn 17 is gestaakt. Een deel van de opstallen is al gesloopt. Voor de kavel is een initiatief om één tweekapper naast de woning aan Vuurlijn 17 te realiseren. Belangrijk is dat het planvoornemen zorgvuldig landschappelijk ingepast wordt vanwege de ligging in de Stelling van Amsterdam. De tweekapper wordt juridisch-planologisch mogelijk gemaakt met bestemmingsplan Vuurlijn 17. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 17 ligt vanaf donderdag 25 februari 2021 tot en met woensdag 7 april 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn17-ON01. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 24 februari 2021