Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder Voormalig Connexxionterrein

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein met identificatiecode NL.IMRO.0451.Connexxionterrein.ON01 en het bijbehorende ontwerpbesluit hogere waarde Wet Geluidhinder met ingang van 4 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting ontwerpbestemmingsplan

De nieuwe eigenaar van het voormalige terrein van Connexxion aan de Sportlaan te Uithoorn heeft het plan om het terrein te herontwikkelen tot woningbouw. In overleg met de gemeente is een plan gemaakt dat aansluit bij de gemeentelijke doelstellingen.  Om het plan te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor wordt de procedure gestart door middel van het terinzageleggen van het ontwerpbestemmingsplan. Binnen dit bestemmingsplan wordt de nieuwbouw van 82 woningen mogelijk gemaakt.

Toelichting ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder

De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen indien blijkt dat de overschrijding van de voorkeursgrenswaarden niet volledig door geluid beperkende maatregelen kan worden tegengegaan. Gelet op de situatie en het uitgevoerde onderzoek wordt geconcludeerd dat geluidreducerende maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn en dat het noodzakelijk is om hogere grenswaarden vast te stellen voor de nieuwe woningen binnen het plangebied. Gelet op artikel 76 van de Wet geluidhinder, artikel 110a van de Wet geluidhinder en de overwegingen zoals aangegeven in het ontwerpbesluit heeft het college besloten in ontwerp hogere waarden vast te stellen, één en ander zoals aangegeven in het ontwerpbesluit. 

Ter inzage 

Het ontwerpbestemmingsplan Voormalig Connexxionterrein en het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder liggen vanaf vrijdag 4 juni 2021 tot en met donderdag  15 juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast liggen het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere waarde ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Indienen zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet Geluidhinder kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van de hogere waarden.