Terinzagelegging Ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPCO2leiding-ON01 met ingang van 26 augustus 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is het initiatief van OCAP (Organic Carbondioxide for Assimilation of Plants) om het CO₂ netwerk verder uit te bouwen en het voornemen om het kernglastuinbouwgebied De Kwakel aan te sluiten op CO₂ (kooldioxide). Door de verdere uitbouw van het CO₂ netwerk en het voornemen om het kernglastuinbouwgebied De Kwakel aan te sluiten op CO₂ zal een nieuwe CO₂-leiding (hogedruk) worden aangelegd tussen de bestaande CO₂- leiding gelegen ten zuidoosten van de A4 nabij knooppunt Burgerveen en het kernglastuinbouwgebied de Kwakel. Aan de Hoofdweg wordt een reduceerstation geplaatst. Het tracé van de nieuwe CO₂- leiding doorsnijdt een viertal gemeenten. Het leggen van hogedruk leidingen voor het transporteren van CO₂ is niet in overeenstemming met de huidige planologische kaders. De herziening van meerdere bestemmingsplannen is daarom noodzakelijk. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gewenste juridisch-planologische kaders om het voornemen binnen het grondgebied van de gemeente Uithoorn mogelijk te maken.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan CO₂ transportleiding ‘de Kwakel’, Uithoorn ligt vanaf donderdag 26 augustus 2021 tot en met woensdag 6 oktober 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.