Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Wapo-terrein met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPWAPO-ON01 met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de herontwikkeling van het Wapo-terrein aan de Koningin Maximalaan in Uithoorn. Op dit voormalige bedrijventerrein worden 127 huurappartementen gebouwd en twee vrijesectorkoopwoningen. Voor het gebied wordt uitgegaan van minimaal 25% sociale woningbouw. De overige woningen zullen verdeeld worden over de segmenten luxere koopwoningen (twee kappers), middenhuur en vrije sector huur. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.

Ter inzage

Ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Wapo-terrein” ligt vanaf donderdag 10 december 2020 tot en met woensdag 21 januari 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. Inlichtingen bij mevr. M. Harberink, afdeling Wonen en Werken, (0297) 513 111.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarden

Het plangebied is gelegen binnen de wettelijk vastgestelde zones van de Koningin Máximalaan, Faunalaan en de busbaan (ten noorden van de Koningin Máximalaan). De realisatie van het eerste appartementencomplex is alleen mogelijk als door het bevoegd gezag, college van B&W van de gemeente Uithoorn, hogere grenswaarden vastgesteld worden voor de appartementen. Voor de nadere motivering hiervan wordt verwezen naar
bijgaand ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder.

Indienen zienswijze 

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.