Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn15en21-ON01 met ingang van 3 april 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 15-21 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 24 juli 2019 is gesloten voor het perceel Vuurlijn 15-21. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing twee ruimte voor ruimte woningen en een accommodatie voor recreatief nachtverblijf worden gerealiseerd, de bestaande bedrijfswoning aan de Vuurlijn 21 naar een burgerwoning wordt omgezet en de bestaande schuur aan de Vuurlijn 21 wordt omgezet naar een accommodatie voor recreatief nachtverblijf. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.

Eerder heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota van beantwoording van inspraak- en overlegreacties en ambtelijke wijzigingen die als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 15-21 ligt vanaf vrijdag 3 april 2020 tot en met donderdag 14 mei 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 2 april 2020