Ter inzagelegging Ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk25en27-ON01 met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 4 maart 2020 is gesloten voor het perceel Drechtdijk 25-27. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. 

Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing de bestaande bedrijfswoning op het perceel Drechtdijk 25 wordt omgezet naar een burgerwoning en het naastgelegen woonperceel, Drechtdijk 27, wordt vergroot. De voormalige bedrijfsruimte wordt verkleind en aangepast aan tot twee bijbehorende bouwwerken van maximaal 231 m² per stuk. Het resterende gedeelte van het agrarische perceel wordt ingericht als grasland met de bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 15 m². Voorliggend ontwerpbestemmingsplan maakt de hierboven genoemde ontwikkelingen mogelijk.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Drechtdijk 25-27 ligt vanaf 10 december 2020 tot en met 20 januari 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl.  Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. 

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.