Ter inzage legging ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag met identificatiecode NL.IMRO.0451.CorrDeRietkraag-ON01 met ingang van 17 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

Op 29 september 2016 is het bestemmingsplan De Rietkraag vastgesteld. De uitvoering van het plan is vervolgens door Vorm Ontwikkeling ter hand genomen. Bij de realisatie van het meest zuidelijke deel van het plan, de bouw van 12 woningen in 2 blokken van 6 woningen, is gebleken dat het opgenomen bouwblok in het bestemmingsplan te krap bemeten is. Middels deze correctieve herziening wordt dit gecorrigeerd en wordt het bouwblok met circa 3 meter verbreed.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Correctieve herziening Bp De Rietkraag ligt vanaf donderdag 17 juni 2021 tot en met woensdag 28 juli 2021 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.
LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.