Ter inzage legging Ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13

Burgemeester en wethouders van Uithoorn maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 met identificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-ON01 met ingang van 11 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is gesloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning.

Eerder heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen zijn aangegeven in de Nota van beantwoording van inspraak- en overlegreacties en ambtelijke wijzigingen die als bijlage in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 ligt vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl  met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPVuurlijn13-ON01. 

Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze 

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Uithoorn, 10 juni 2020