Start inspraak voor voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13

Toelichting

De aanleiding voor het opstellen van onderhavig bestemmingsplan Vuurlijn 13 is de ruimte voor ruimte overeenkomst die op 19 december 2019 is gesloten voor het perceel Vuurlijn 13. Daarin is voor de gemeente als verplichting opgenomen om een bestemmingsplan in procedure te brengen waarmee de geldende bestemmingen worden aangepast aan de nieuwe situatie op het perceel. Dit betekent dat na sloop van de overtollige bebouwing één nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd mag worden en de bestaande bedrijfswoning omgezet wordt naar een burgerwoning.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan Vuurlijn 13 (pdf, 38 mB) ligt in het kader van de inspraakprocedure van donderdag 30 april 2020 tot en met woensdag 13 mei 2020 ter inzage tijdens de openingstijden van het gemeentehuis in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis. 
Binnen deze termijn kan een ieder een inspraakreactie zenden aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 8, 1420 AA Uithoorn). 
Op de inspraakreacties zal vervolgens een standpunt worden ingenomen. 

Verdere procedure

Na verwerking van de reacties zal het ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening zes weken ter inzage worden gelegd. Iedereen kan dan een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad indienen. De raad zal vervolgens een beslissing nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan.
Door middel van publicaties in De Nieuwe Meerbode, de Staatscourant en op de website zal bekend worden gemaakt wanneer zienswijzen kunnen worden ingediend.

Uithoorn, 29 april 2020