Ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en ontwerpbesluit hogere waarden

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting bestemmingsplan

Zijdelveld is een historisch gegroeid lint, gelegen tussen het Zijdelmeer en de Koningin Máximalaan. Het lint bestaat vanaf het centrum tot aan het plangebied uit een aaneenschakeling van met name vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen.

De eigenaar van Zijdelveld 66 c heeft een verzoek ingediend om op deze kavel een tweede vrijstaande woning te realiseren. Het is een ruime kavel. Het realiseren van een extra vrijstaande woning op het perceel is stedenbouwkundig en ruimtelijk gezien goed inpasbaar. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig. Bestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ maakt de nieuw te bouwen woning mogelijk.

Toelichting hogere waarden

De nieuw te bouwen woning ligt binnen de wettelijke onderzoekzone van de Koningin Maximalaan. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, maar de maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet. De geluidbelasting is maximaal 55 dB. De gemeente wil voor deze woning een hogere waarde vaststellen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zijdelveld, naast nummer 66c’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 3 september 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPZijdelvldnaast66-ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.  

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Uithoorn, 2 september 2020