Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ (Drechtdijk 125) en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan de Ruimte-voor-ruimte regeling voor het perceel aan Drechtdijk 125 in De Kwakel. De cultuurhistorische boerderij, het zomerhuis en de grote stal blijven behouden. De overige bebouwing wordt gesloopt. In de boerderij en in het zomerhuis worden maximaal twee vrije sector woningen (in totaal dus vier) gerealiseerd. In de huidige stal komen veertien kleinere koopwoningen in het goedkopere segment en twee vrije sectorwoningen. De achterliggende gronden, behouden de ‘weide-bestemming’ (grasland) met een bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 30 m2. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig. 

Toelichting hogere waarden

De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke onderzoekzone van een aantal wegen. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde bij twee woningen vanwege wegverkeerslawaai op de Drechtdijk wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De gevelbelasting voor twee woningen is maximaal 55 dB. De gemeente wil voor deze twee woningen een hogere waarde vaststellen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechthoeve, De Kwakel’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechthoeve-ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.


Uithoorn, 23 december 2020.