Ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en ontwerpbesluit hogere waarde

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting bestemmingsplan

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de huidige bebouwing (de woning aan Drechtdijk 73 en bijbehorende bouwwerken) gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een bouwmassa terug, waar zes (schuur-) woningen in komen. Dit alles in de vorm van een oude boerderijwoning met aangebouwde schuur. Het tuinbouwbedrijf op de achterliggende gronden, welke een glastuinbouw bestemming hebben, krijgen een ‘weide-bestemming’ (grasland) met een bouwmogelijkheid van een schuilstal van maximaal 30 m2. Ter plaatse is een goed woon- en leefklimaat aanwezig. 

Toelichting hogere waarden

De nieuw te bouwen woningen liggen binnen de wettelijke onderzoekzone van de Drechtdijk. Uit onderzoek is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde bij een woning vanwege wegverkeerslawaai op de Drechtdijk wordt overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. De gevelbelasting voor de woning is maximaal 52 dB. De gemeente wil voor deze woning een hogere waarde vaststellen.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘RVR Drechtdijk 73, De Kwakel’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 24 december 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPDrechtdijk73-ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis. De openingstijden zijn te vinden op onze website

LET OP: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarde kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.


Uithoorn, 23 december 2020