Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en ontwerpbesluit hogere waarden

Het college van burgemeester en wethouders van Uithoorn maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden is vrijgegeven voor ter inzage legging. 

Toelichting bestemmingsplan

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan de actualisatie van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein in Uithoorn. Een bedrijventerrein dat tot op heden in z’n geheel is aangemerkt als ‘gezoneerd industrieterrein’.
In 2016 heeft de gemeenteraad de ‘Nota ruimtelijke-economische uitgangspunten’ (gewijzigd) vastgesteld. Het doel van de nota, een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven voor de gevestigde (lokale) ondernemers en nieuw te vestigen ondernemers, is vertaald in het ontwerpbestemmingsplan. Dit komt met name tot uiting in meer flexibiliteit, in onder andere bouwhoogten en functie-mogelijkheden.

Daarnaast wordt met het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ het (tot op heden gezoneerde) bedrijventerrein van Uithoorn gedeeltelijk gedezoneerd. Alleen de gronden aan de Energieweg 7 en Molenlaan 30 blijven geschikt voor bedrijven die veel geluid produceren. Beide terreinen worden aangemerkt als gezoneerd bedrijventerrein en hebben ieder een eigen geluidzone. Met de dezonering worden geen rechten aangetast van de bestaande bedrijven. 

Toelichting hogere waarden

De woningen die voorheen op het gezoneerde industrieterrein lagen, komen met dit bestemmingsplan buiten de gezoneerde terreinen te vallen. Er zijn wel vijf woningen die binnen een nieuwe geluidzone  liggen. Voor deze woningen is akoestisch onderzoek verricht naar zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai. Gebleken is dat voor vier woningen een hogere waarden voor zowel industrielawaai als wegverkeerslawaai vastgesteld moet worden. Voor één woning wordt alleen een hogere waarde voor industrielawaai vastgesteld.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Uithoorn 2020’ en het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden (met bijbehorende stukken) liggen vanaf 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020 ter inzage. De beide ontwerpbesluiten zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatiecode NL.IMRO.0451.BPBedrijventer-ON01. Daarnaast liggen de stukken ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

Let op: Wilt u de stukken inzien en zijn de corona maatregelen nog van kracht? Maak dan van te voren een afspraak via het klantcontactcentrum van de gemeente Uithoorn, telefoonnummer is (0297) 513 111.

Indienen zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Een zienswijze over het ontwerpbesluit voor het vaststellen van hogere waarden kan kenbaar gemaakt worden aan het college van B&W van de gemeente Uithoorn, postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Uithoorn, 11 juni 2020