Kennisgeving omgevingsdienst Noordzeekanaal 21 juli 2020

Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend 

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft verleend.
Het betreft een vergunning voor het uitbreiden van de aan de Bedrijvenweg 2 te De Kwakel gelegen inrichting van het Regionaal Sorteer Centrum Schiphol (RSC Schiphol). De uitbreiding betreft een toename van de hoeveelheid door de inrichting in te nemen en te verwerken afval. 
Tevens betreft de vergunning het ambtshalve wijzigen van de vergunning van 28 februari 2018, kenmerk 5412023, door het opnemen van standaardvoorschriften voor het energieverbruik binnen de inrichting.

Aanvrager: De Meerlanden Holding N.V.
Zaaknummer: 9324161

Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen de ontwerpbeschikking. De beschikking is gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp. 

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn.

In verband met sluiting van overheidsgebouwen als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met de gemeente over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl of telefonisch contact opnemen met tel. 088-567 0200. 

Heeft u een vraag over deze procedure, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op loket.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij Rechtbank Amsterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank.
U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Voor het behandelen van het verzoek en het beroep worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website van de rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).